1. Profiel

1.3 Structuur

Schoolvereniging

De schoolvereniging met haar bestuur functioneert als dragende kracht achter het Calvijn College. De schoolvereniging, voluit Vereniging tot het verstrekken van voortgezet onderwijs op gereformeerde grondslag in de provincie Zeeland (VVOGGZ), telt ruim 1600 leden. Ouders van wie de kinderen op het Calvijn College zitten of hebben gezeten, kunnen lid worden van de vereniging.

Met hun lidmaatschap steunen zij de instandhouding van het reformatorisch voortgezet onderwijs in Zeeland. Het lidmaatschap kost 12,50 euro per jaar. Een keer per jaar vindt een algemene ledenvergadering plaats, waarin de toezichthouder zich verantwoordt ten aanzien van de inhoudelijke ontwikkelingen op school. Leden van de schoolvereniging worden op deze manier betrokken bij beleidsvorming en de ontwikkelingen op school. 

Stichting

Onder de schoolvereniging functioneert de stichting Calvijn College. De stichting wordt aangestuurd door het college van bestuur. Zij heeft de algemene leiding over de schoolorganisatie. Daarnaast heeft de stichting een raad van toezicht. Die houdt toezicht op de manier waarop het college van bestuur leiding geeft aan de schoolorganisatie. De leden van de raad van toezicht vormen ook het bestuur van de schoolvereniging, waarmee de directe lijn tussen de stichting en de vereniging is geborgd. In de figuur is de organisatiestructuur van de schoolvereniging en de stichting weergegeven.

Medezeggenschap

Er is een schoolbrede medezeggenschapsraad (mr), waarin de ouderadviesraden (oar), de leerlingenraad (lr) en de personeelsraad (pmr) zijn vertegenwoordigd.

De organisatiestructuur van schoolvereniging en stichting en de interne managementstructuur ziet u weergegeven in het onderstaande organogram.