1. Profiel

1.5 Soorten onderwijs

Regionale indeling 

Op elke locatie wordt in de eerste twee leerjaren (de onderbouw) gelijksoortig onderwijs op drie verschillende niveaus gegeven. De jongere leerlingen hoeven voor stream 1, 2 en 3 doorgaans niet ver te reizen, want ze kunnen naar de locatie in hun eigen regio. De regio-indeling is als volgt (met uitzondering van gymnasiumleerlingen en sommige lwoo-leerlingen die respectievelijk in locatie Goes of Krabbendijke Appelstraat instromen):

 • locatie Goes: leerlingen uit West-Zuid-Beveland, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Zeeuws Vlaanderen. De leerlingen uit West-Zeeuws-Vlaanderen kunnen echter ook naar de locatie Middelburg.
 • locatie Krabbendijke Appelstraat: leerlingen uit Oost-Zuid-Beveland.
 • locatie Middelburg: leerlingen uit Walcheren.
 • locatie Tholen: leerlingen van de eilanden Tholen en Sint Philipsland en uit Dinteloord en Prinsenland.

Onderwijsaanbod per locatie

 • locatie Goes: onderbouw stream 1-3, bovenbouw vmbo tl+, havo, atheneum, gymnasium
 • locatie Krabbendijke Appelstraat: onderbouw stream 1-4, bovenbouw vmbo tl+, pro
 • locatie Krabbendijke Kerkpolder: bovenbouw vmbo kb / bb
 • locatie Middelburg: onderbouw stream 1-3, bovenbouw vmbo tl+
 • locatie Tholen: onderbouw stream 1-3, bovenbouw vmbo tl+

Vavo

Scholen voor voortgezet onderwijs en Scalda, school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie, hebben een samenwerkingsovereenkomst inzake uitbesteding van onderwijs van het voortgezet onderwijs naar het vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs). 

Daarnaast heeft het Calvijn College op individuele basis met mbo-scholen elders in het land eveneens dergelijke overeenkomsten afgesloten. Zo krijgen 16- en 17-jarigen, die er om uiteenlopende redenen niet in slagen binnen de school voor voortgezet onderwijs hun diploma te behalen, een extra mogelijkheid om via het vavo een startkwalificatie, diploma of certificaten te behalen.

De vavo-leerlingen dienen veelal volledige trajecten te volgen om een diploma te kunnen behalen. Daarnaast zijn er leerlingen, zogenaamde 'sprokkelaars', die nog een aantal certificaten moeten halen om een einddiploma te kunnen krijgen. Bij havo en vwo zijn er ook profielwisselaars: leerlingen die, om naar de vervolgopleiding van hun keuze te kunnen doorstromen, nog een of twee aanvullende vakken moeten volgen.

Aantal vavo-leerlingen per schooljaar:

 • Aantal vavo-leerlingen schooljaar 2016-2017: vmbo: 1, havo: 4, vwo: 2 
 • Aantal vavo-leerlingen schooljaar 2017-2018: vmbo: 1, havo: 7, vwo: 1 
 • Aantal vavo-leerlingen schooljaar 2018-2019: vmbo: 5, havo: 1, vwo: 4

Streams in de onderbouw

Op elke locatie, met uitzondering van de locatie Krabbendijke Kerkpolder, is een onderbouw. Na de onderbouw maken leerlingen een keuze voor het vervolg van hun opleiding. Daarna vervolgen de leerlingen het onderwijs op een andere locatie òf op de locatie waar zij al zitten. We kennen een verdeling in streams. Leerlingen worden ingedeeld op basis van het advies van de basisschool, de kenmerken uit het onderwijskundig rapport en eventuele testgegevens.

 • stream 1: leerlingen die vanuit het basisonderwijs een atheneum- of havo-advies krijgen en leerlingen die een gemengd advies havo/atheneum of vmbo tl+/havo krijgen.
 • stream 2: leerlingen met een advies voor vmbo tl+ of vmbo kb.
 • stream 3: leerlingen met een advies voor vmbo bb en de meer praktische kb-leerlingen. In stream 3 ligt het accent op concrete en praktische leerstof, terwijl in deze stream ook minder accent gelegd wordt op moderne vreemde talen. In deze stream is er voor leerlingen met maximaal twee leerachterstanden leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
 • stream 4: deze stream is bedoeld voor leerlingen met meer dan twee leerachterstanden die met lwoo een vmbo-leerweg kunnen volgen. Hiervoor geldt een toelatingsprocedure, waarvan in elk geval een test deel uitmaakt, tenzij er al een geldige test ligt.

Het kan voorkomen dat er klassen zijn waarin twee streams gecombineerd worden, zogenaamde combiklassen. Naast de hiervoor genoemde streams kennen we binnen onze school het gymnasium en het praktijkonderwijs.

Pro = praktijkonderwijs

Bedoeld voor leerlingen die gebaat zijn bij onderwijs dat in kleine groepen gegeven wordt en praktisch is ingericht. Op basis van scores van leerachterstanden, cognitieve capaciteiten en sociaal-emotioneel functioneren kunnen leerlingen worden toegelaten tot deze vorm van onderwijs. De leerlingen worden indien mogelijk opgeleid voor een diploma mbo-niveau 1.

Vmbo = voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

 • Vmbo tl+-route: een breed opleidingstraject met zeven vakken, waaronder voor klas 3 het beroepsgerichte vak dienstverlening & producten.
 • Kaderberoepsgerichte leerweg (kb): het accent op beroepsgerichte vakken is groter dan bij de gemengde leerweg.
 • Basisberoepsgerichte leerweg (bb): het accent ligt sterk op de beroepsgerichte vakken. De programma’s zijn eenvoudiger dan in de kaderberoepsgerichte leerweg.

Alle vmbo-leerlingen kunnen doorstromen naar het mbo. Vmbo-leerlingen met een diploma voor de leerroute tl+ kunnen ook doorstromen naar de havo. 

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) 
Bedoeld voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben om een diploma te kunnen halen binnen een van de leerwegen van het vmbo. Lwoo is dus geen aparte leerroute, maar extra ondersteuning, gericht op het vmbo.

Havo = hoger algemeen voortgezet onderwijs 

De leerlingen zijn, vergeleken met vmbo-leerlingen, zelfstandiger, hun leertempo ligt op een hoger niveau en zij krijgen grotere hoeveelheden lesstof. Leerlingen kunnen na de havo doorstromen naar het hbo. Na het derde leerjaar van de havo is er ook de mogelijkheid over te stappen naar het mbo. 

Intelligente doeners met interesse voor techniek kunnen naar de vakhavo. Naast de gewone havo-vakken volgen ze een technisch praktijkprogramma op locatie Krabbendijke Kerkpolder. In de bovenbouw lopen ze stage in een bedrijf. De vakhavo bereidt voor op een (technische) vervolgopleiding op hbo-niveau. 

Atheneum

Vanaf klas 3 hebben atheneumleerlingen al een zelfstandige werkhouding en verwerken de lesstof in een behoorlijk tempo. Vergeleken met havoleerlingen is het beroep op inzicht en vermogen tot abstractie groter. Leerlingen kunnen na het atheneum doorstromen naar de universiteit.

Gymnasium

Het gymnasium, dat aangeboden wordt vanaf het eerste leerjaar op locatie Goes, heeft vanaf klas 1 Latijn en in klas 2 komt daar Grieks bij. Deze leerweg is gericht op een klassieke en intellectuele vorming. Gymnasium- en atheneumleerlingen hebben vanaf klas 4 dezelfde examenroute. Leerlingen die examen doen in Latijn en/of Grieks krijgen een gymnasiumdiploma. Met dat diploma kunnen zij doorstromen naar de universiteit.

Regionale indeling 

Op elke locatie wordt in de eerste twee leerjaren (de onderbouw) gelijksoortig onderwijs op drie verschillende niveaus gegeven. De jongere leerlingen hoeven voor stream 1, 2 en 3 doorgaans niet ver te reizen, want ze kunnen naar de locatie in hun eigen regio. De regio-indeling is als volgt (met uitzondering van gymnasiumleerlingen en sommige lwoo-leerlingen die respectievelijk in locatie Goes of Krabbendijke Appelstraat instromen):

 • locatie Goes: leerlingen uit West-Zuid-Beveland, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Zeeuws Vlaanderen. De leerlingen uit West-Zeeuws-Vlaanderen kunnen echter ook naar de locatie Middelburg.
 • locatie Krabbendijke Appelstraat: leerlingen uit Oost-Zuid-Beveland.
 • locatie Middelburg: leerlingen uit Walcheren.
 • locatie Tholen: leerlingen van de eilanden Tholen en Sint Philipsland en uit Dinteloord en Prinsenland.


Onderwijsaanbod per locatie

 • locatie Goes: onderbouw stream 1-3, bovenbouw vmbo tl+, havo, atheneum, gymnasium
 • locatie Krabbendijke Appelstraat: onderbouw stream 1-4, bovenbouw vmbo tl+, pro
 • locatie Krabbendijke Kerkpolder: bovenbouw vmbo kb / bb
 • locatie Middelburg: onderbouw stream 1-3, bovenbouw vmbo tl+
 • locatie Tholen: onderbouw stream 1-3, bovenbouw vmbo tl+

Vavo

Scholen voor voortgezet onderwijs en Scalda, school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie, hebben een samenwerkingsovereenkomst inzake uitbesteding van onderwijs van het voortgezet