2. Beleid

2.2 Strategie en ontwikkelingen

Sinds het begin van het schooljaar 2018-2019 voeren we een strategisch beleidsplan uit onder de titel ‘Leren = vooruitzien’. We zien graag dat uw kind niet alleen tot bloei komt, maar ook de rijkdom van een leven met de Heere kent. Dat biedt uitzicht voor tijd én eeuwigheid. Leren doen we met open vizier. Bij de uitvoering van ons beleid werken we samen met ouders, kerken en onze partners. We zijn present in onderwijs en samenleving door kennis te delen en een positieve bijdrage te leveren.

Actualisatie beleidsplan

Het beleidsplan is gebaseerd op continuering van de huidige praktijk. Om meerdere redenen zijn sinds de start van het schooljaar 2018 – 2019 serieuze vragen ontstaan over de toekomstbestendigheid van de school, zowel operationeel als financieel, als dit beleidsplan conform wordt uitgevoerd. Daarom is het besluit genomen om te gaan werken aan een actualisatie van het huidige strategische beleidsplan. Elementen die daarbij een belangrijke rol spelen zijn de volgende:

  1. Het Calvijn College is één school met verschillende locaties. We willen waarborgen dat, ongeacht de locatie waar een kind wordt aangemeld, onze school een leerroute aanbiedt die optimaal is afgestemd op het profiel van het kind, waarbij het kind – als dat nodig is – minimale hinder ondervindt bij de overgang van de ene naar de andere locatie. Op het gebied van onderwijs en organisatie vraagt dat om meer integratie en afstemming tussen locaties dan nu het geval is.

  2. We hebben te maken met een gespannen arbeidsmarkt; het is een uitdaging om vacatures in te vullen met bekwame mensen. Het ziet er naar uit dat dit de komende jaren niet heel veel zal veranderen. Tegelijkertijd hebben we te maken met demografische en maatschappelijke ontwikkelingen en cao-verplichtingen die steeds hogere eisen stellen aan onze onderwijsorganisatie. In meerdere opzichten hebben we ten aanzien van uitvoerbaarheid en flexibiliteit de grenzen van onze mogelijkheden bereikt. Dat vraagt om herziening en het zoeken naar een nieuwe balans in het dienen van belangen van verschillende stakeholders.

  3. Een deel van onze gebouwen is gedateerd. De komende jaren zal dat leiden tot een behoefte aan renovatie, verbouwing of wellicht zelfs nieuwbouw. Als gevolg van het feit dat we een regioschool zijn en op meerdere plaatsen in de provincie Zeeland onderwijs aanbieden, is de gemiddelde omvang van onze locaties beperkt. Dat leidt op het gebied van financiën en op het gebied van organisatie al snel tot beperkingen. Daarnaast bestaan er vragen over het feit of het wel logisch is, en op de lange termijn ook wel realiseerbaar blijft, om bepaalde opleidingen aan te bieden vanuit de locaties waar dat nu gebeurt; zeker ook gezien de reisafstanden die sommige leerlingen moeten maken en de kosten die daarmee gepaard gaan. Een grondige strategische bezinning op dit onderwerp is nodig.

We zien deze ontwikkelingen nadrukkelijk als kansen. Maar ook realiseren we ons dat we deze kansen niet kunnen aangrijpen als we blijven denken en werken binnen de huidige kaders. We gaan het anders doen, waardoor de kostprijs van het onderwijs naar beneden gaat, evenals de werkdrukbeleving bij de docenten. We realiseren ons dat het actualiseren van het huidige strategische beleidsplan een traag proces zal zijn. De bovenstaande elementen raken immers de schoolinrichting en -organisatie in de kern.

Naast deze strategische bezinning blijven we ons concentreren op de dingen waar we mee bezig zijn: het geven van goed onderwijs. Elders in dit jaarverslag leest u daar meer over.