2. Beleid

2.3 Samenwerking

In deze paragraaf geven we een beschrijving van een aantal formele samenwerkingsverbanden. Verder heeft de school meer incidentele samenwerkingsverbanden met bedrijven en instellingen.

Samenwerking reformatorisch onderwijs

Binnen de groep van reformatorische scholen hebben we een vrij intensieve samenwerking. We participeren in een verband waarin scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs samenwerken om de kwaliteit van de leerlingenzorg zo optimaal mogelijk te maken. Dit onder de noemer RefSVO (Reformatorisch Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs). We weten dat we elkaar als reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs nodig hebben.

Overige samenwerkingsverbanden

Bij een samenwerkingsverband met anderen buiten het reformatorisch onderwijs, gaat het altijd om een samenwerking met een duidelijke, vaak zakelijke, meerwaarde voor de school. Samenwerking op dit gebied hebben wij met:

Zeeuwse Academische Opleidingsschool
De meest in het oog springende samenwerking die het Calvijn College is aangegaan, is de samenwerking met alle Zeeuwse vo-scholen in de oprichting en de inrichting van de Zeeuwse Academische Opleidingsschool. Het Calvijn College is penvoerder van dit samenwerkingsverband met meer dan vier hogescholen en het UCR. Zie voor meer informatie hoofdstuk 4.3.3.

DCO Platform Zeeland
DCO Platform Zeeland (Dienstencentrum Onderwijs) is een netwerk van zestien onderwijsinstellingen, gericht op kennisuitwisseling en efficiency. Er zijn overleggroepen actief op het terrein van facilitair-inkoop, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en bedrijfsvoering. Door samenwerking en het gezamenlijk doen van Europese aanbestedingen, werkt DCO aan efficiency. Elk platform wordt geleid door één of meer vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen. Een personeelslid van onze school is (mede-)trekker van het platform personeel & organisatie en de voorzitter van het college van bestuur is bestuurslid van het netwerk. 

Stichting Scholierenvervoer Zeeland
We participeren ook in de Stichting Scholierenvervoer Zeeland. De stichting is een uniek fenomeen in Nederland. De gezamenlijke scholen voor VO en MBO in Zeeland, gebundeld in de stichting, proberen de belangen van de dagelijks reizende scholieren zo goed mogelijk te behartigen. Het doel van de stichting is het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het openbaar busvervoer van scholieren in Zeeland. Het gaat hier om leerlingen die verder dan tien kilometer vanaf de school wonen, waardoor fietsen niet altijd een goed alternatief is.

Stichting ZIEN
ZIEN staat voor Zeeuws Initiatief Educatief Netwerk. Het is een samenwerkingsverband voor glasvezelverbindingen in de provincie Zeeland. Momenteel zijn er 104 partners, waaronder Scalda, alle bibliotheken, alle scholen voor voortgezet onderwijs en een dertigtal basisscholen.