3. Onderwijs

3.3.1 Passend Onderwijs voor elke leerling

 

“Na jaren waarin de zorg en ondersteuning steeds meer uitgebouwd werd, lijken de grenzen nu bereikt. De zware ondersteuning trekt een financiële wissel op de basisondersteuning. Dat heeft er toe geleid dat we keuzes gemaakt hebben en die in het verslagjaar hebben ingevoerd. Daarnaast zijn er grensvragen waar we nog onvoldoende antwoord op hebben gevonden, zoals de mate waarin we als reguliere school voor voortgezet onderwijs binnen de allroundvoorziening specialistische hulp kunnen aanbieden.”

Zo begon het vorige publieksjaarverslag. Er zijn keuzes gemaakt en er zijn plannen in gang gezet.

Evaluatie van het Zorg-gebouw

Ons Zorg-gebouw is klein begonnen en in de loop der jaren steeds verder uitgebreid. Dat vraagt om een evaluatie of de inrichting van dat gebouw nog steeds naar wens is. Wellicht is een herinrichting noodzakelijk? Welke delen van het gebouw vragen om een herinrichting of misschien wel om een heroverweging? Dit moet zorgvuldig gebeuren. Dat wat opgebouwd is en aan de verwachtingen voldoet moet gekoesterd worden. Die zaken waarvan de doelen niet helder (meer) zijn vragen om aandacht. Er wordt in ieder geval op alle functies in het zorggebouw nagedacht over adequate evaluatie-instrumenten, waarin het vooral gaat over doelen, verwachtingen, inspanningen en opbrengsten.

Investeren in de kwaliteit van de zorgketen

Al deze activiteiten zijn inderdaad samen te vatten onder deze kop. Wat waren de doelen met dyslexiebegeleiding ook al weer en met de integratiegroepen? Verwachten we na al die jaren nog steeds hetzelfde van de zorgcoördinator, van de ambulant begeleider en de orthopedagoog? Concreet is in het afgelopen jaar een proces van consolidatie in gang gezet, hoewel er waar mogelijk en waar dat noodzakelijk was, ook geïnvesteerd is in verbetering.

Concretiseren van de grenzen aan de zorg

Er is steeds aandacht nodig voor een valkuil: namelijk die van ‘aanbod creëert vraag’. Doen we hetgeen we doen ook werkelijk doelgericht en planmatig? En als de doelen niet haalbaar blijken; gaan we dan maar gewoon dóór met het verlenen van ondersteuning? Of kiezen we dan voor afbouwen, loslaten en de ondersteuningsbehoefte ergens anders neerleggen? In feite is deze denklijn een gevolg van het bovenstaande. Uitgaande van de visie op leerlingondersteuning moet ook het eindpunt van het aanbod helder gemaakt zijn en functioneren.

Onderzoek naar de mogelijkheden om meer leerlingen binnen de reguliere omgeving te houden

We willen alle leerlingen zo lang mogelijk binnen onze school houden. Dat is onze drive en die komt op uit onze missie. Voor de leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo liepen we concreet tegen een grens aan: de allround-voorziening in Krabbendijke is echt te ver weg. Wat kunnen we doen in het gebouw waar deze leerlingen hun regulier onderwijs krijgen om opvang te organiseren als leerlingen dat nodig hebben? Onderzoek hiernaar is in gang gezet. De uitkomsten worden in de loop van 2019 verwacht.

Daarnaast is op allerlei plekken in het Zorg-gebouw een kwaliteitsslag gemaakt.

Centrale dienst leerlingenzorg

De structuur en werkwijze van de centrale dienst leerlingenzorg (cdl) is sterk verbeterd. De periodieke evaluatie van alle leerlingen in de rebound/allround vindt nu elke dertien weken plaats. De organisatie van de vergaderingen heeft een impuls gekregen door de aanstelling van een eigen secretaresse. De communicatie met de cdl verloopt geheel volgens de AVG via Magister, enzovoort. Het totaal aantal leerlingen in de allround-/reboundvoorziening is in het verslagjaar ten op zichte van 2017 ongeveer gelijk gebleven op een totaal van 35 leerlingen.

Integratiegroepen

In de integratiegroepen wordt in toenemende mate gewerkt met zogenoemde arrangementen, zodat voor iedere leerling die daar komt, steeds duidelijk is aan welke doelen gewerkt dient te worden. Deze gerichtheid op doelen leidt er ook toe dat er bewuster met deze voorziening wordt omgegaan. Op dit moment maakt ongeveer 10% van de leerlingen gedurende kortere of langere tijd gebruik van deze voorziening. In 2017 en 2018 ging het om plusminus eenzelfde percentage.

Dyslexie

Leerlingen met dyslexie hebben dringend ondersteuning nodig. Er gebeurt daarom ontzettend veel in de school voor deze leerlingen. Gelukkig nemen steeds meer leerlingen met dyslexie een verklaring mee vanaf de basisschool. Dat is voor het Calvijn College een belangrijke verlichting in het werk dat verricht moet worden wat betreft screening. Geheel in lijn met het bovenstaande is ook wat dit betreft een evaluatie in gang gezet om de doelen, de werkwijze en de te gebruiken instrumenten tegen het licht te houden. Doen we het goede en doen we dat goed?

Introductie kwaliteitszorg

Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat het denken vanuit de zorg voor de kwaliteit van de ondersteuning een belangrijke plaats heeft gekregen. Onderzoek alle dingen, behoud het goede en verbeter dat wat verbetering kan gebruiken.

Samenwerking in de regio

Dit geldt ook voor de contacten in de regio. De structurele aanwezigheid bij ambtelijk overleg is geborgd. Er is regelmatig overleg met andere samenwerkingsverbanden, gericht op samenwerking. Ook op het terrein van leerlingondersteuning wil het Calvijn College present zijn in de regio.