3. Onderwijs

3.3.2 Ontwikkelingen leerlingondersteuning per locatie

Goes onderbouw en vmbo

De groepsplannen werken naar behoren op de Noordhoek. In een groepsplan staan de doelen waaraan wordt gewerkt met meerdere leerlingen die kampen met dezelfde problematiek(en) tegelijk. Het is voor zowel de leerling als de begeleiding een verbeterslag die balans en stabiliteit geeft. Het werken met stagiaires op Stationspark is dermate succesvol gebleken dat we uitbreiding hebben weten te realiseren met de inzet van stagiaires op de locatie Klein Frankrijk. Dit bij diverse vakken en voornamelijk bij de leerlingenzorg. De zorg voor de meer begaafde leerlingen komt steeds beter van de grond en we weten middels de juiste coaches een duidelijke meerwaarde te geven. Al met al: leerlingbegeleiding is niet meer weg te denken op school. Met recht worden de dames wel genoemd: de moeder(s) van school!

Goes havo en vwo

Voor de bovenbouw havo en vwo wordt serieus nagedacht over het in leven roepen van een rebound-/allroundvoorziening. Dit omdat de vakondersteuning dan ter plekke aanwezig is. De zorgtoewijzing gaat via het begeleidingsteam (bgt). Het bgt vergadert tenminste een keer in de week, wijst zorg toe en beslist over het beëindigen ervan. De zorgmentoren vormen samen met de zorgcoördinator een zorgteam, waarin gespecialiseerde kennis aanwezig is en uitgebouwd wordt. Dit past goed bij de formule van het passend onderwijs, omdat het team diverse zorgarrangementen kan aanbieden zonder gebruik te maken van externe krachten. Ook is er een zogenaamde integratiegroep (ig) waar veel leerlingen terecht kunnen voor het maken van een planning en andere zaken. Dit wordt steeds meer uitgebouwd. Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de integratiegroep. Verder vindt er een verschuiving plaats naar een grotere rol van de intern ambulant begeleider. Voor faalangstige leerlingen is er een interne examenvreestraining.

Krabbendijke Appelstraat

In aansluiting op 2017 hebben we ook in 2018 verder ingestoken op groepsvorming en een aantal keer is het arrangement ‘Ervaringsleren’ ingezet. Onder leiding van een externe deskundige hebben we als team op een praktische manier nagedacht over de basiseigenschappen van een goede mentor en hiermee volop geoefend. Er waren flink wat uitdagingen in de zorghoek als gevolg van bezuiniging en ziekte. Zeker een uitdaging als we zien dat de problematiek behoorlijk toeneemt in aantal en complexiteit. Gelukkig zijn hier mooie stappen in gezet, waardoor we weer meer kwaliteit kunnen bieden. Ouders zijn er steeds over geïnformeerd. Zo is het aantal dagen dat de integratiegroep bezet is tot onze blijdschap inmiddels weer terug op het niveau van 2017.

Krabbendijke Kerkpolder

Het pre-mbo-traject hebben we geëvalueerd en bijgesteld. De opleiding voldoet aan de doelgroep waarvoor we hem hebben opgezet. Wel zien we een toename van het aantal leerlingen met een maatwerktraject. Dit betekent dat we aansluiten bij wat de leerling nodig heeft, al dan niet in combinatie met externe (zorg)organisaties. We willen hiermee een betere doorstroming naar het mbo bewerkstelligen en voorkomen dat leerlingen om welke reden dan ook niet meer naar school komen. Verder hebben we een native speaker aangenomen die de leerlingen ondersteuning biedt bij het vak Engels.  

Middelburg

Ook op de tijdelijke locatie aan de Churchilllaan heeft leerlingondersteuning een centrale plaats in de school gekregen. Dagelijks werken leerlingbegeleider, onderwijsassistentes, ambulant begeleiders, (zorg)mentoren en zorgcoördinator nauw samen om de leerling die hulp te geven die nodig is. We richten ons in de leerlingenzorg steeds meer op het aanleren van strategieën en het ontwikkelen van vaardigheden bij leerlingen om met een probleem om te gaan dan het willen oplossen van een probleem, wat niet altijd mogelijk is. De begeleiding is gericht op afbouw als het kan. Voor sommige leerlingen blijft begeleiding gedurende de schoolloopbaan nodig. Dit wordt dan ook aangeboden. Vanuit de zorg hebben we aandacht voor leerlingen met hoog verzuim. Vier keer per jaar vindt een verzuimoverleg plaats. Wanneer onduidelijk is waar het verzuim bij een leerling vandaan komt, gaat de jeugdverpleegkundige met leerling en ouders in gesprek en wordt de mentor bijgepraat. We hebben aandacht voor geoorloofd verzuim en proberen ongewenst verzuim zo terug te dringen.

Tholen

Wegens, deels geplande, kort- en langdurende wijzigingen in de bezetting van het zorgteam zijn alle inspanningen er op gericht geweest om de bestaande zorgstructuur en bijbehorende kwaliteit te handhaven. We zijn blij dat we ondanks de uitdagingen de leerlingen binnen én buiten de klas in beeld kunnen krijgen en houden en van de juiste ondersteuning kunnen voorzien.