3. Onderwijs

3.4.1 Locatie Goes onderbouw en vmbo

In vele opzichten mogen we met dankbaarheid terugzien op het jaar 2018, dat achter ons ligt. We mochten opnieuw in vrijheid onderwijs geven op een school waar elke dag de Bijbel opengaat. En dat nog wel bekostigd door de overheid. In het contact met collega’s uit Litouwen worden we er aan herinnerd dat dit geen vanzelfsprekendheid is.

 

Ernstig zieke collega’s mochten herstellen en hun werk weer oppakken. Ook waren de schoolresultaten naar tevredenheid. Hij gaf ons elke dag weer de krachten om ons werk in verbondenheid met elkaar te doen. Kortom; wat heeft de Heere ons het afgelopen jaar veel gegeven.

Er kwamen ook ernstige roepstemmen tot ons. Na een ernstige ziekte overleed een van onze leerlingen van locatie Goes Stationspark. De Heere gedenke de familie, vrienden en klasgenoten. Ook werden we eind 2018 opgeschrikt door het bericht dat een leerling ernstig gewond in het ziekenhuis moest worden opgenomen. We bidden voor hem en de familie, maar ook of de Heere deze roepstemmen wil heiligen aan onze harten.

Schoolplan

In dit jaarverslag willen we ingaan op de behaalde deelresultaten van het schoolplan 2018-2020. De genoemde doelen zijn er op gericht om het onderwijs voor onze leerlingen continu te verbeteren. Vanzelf betekent dit niet dat we ons alleen bezig gehouden hebben met genoemde thema’s. We zijn telkens weer verwonderd over het enthousiasme en de hartelijke betrokkenheid waarmee de collega’s omgaan met onze jongens en meiden. Lesuur na lesuur weer andere gezichten, weer andere groepen, weer andere lesstof en soms weer een ander vak. Kortom; er wordt wat geschakeld en dat vraagt de nodige energie. Naast de lessen vinden er elk jaar allerlei vormende activiteiten plaats, die we regelmatig met u delen op onze website.

Onderwijsontwikkelingen


Inspelen op type leerlingen

Team Noordhoeklaan heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de doorontwikkeling van het concept praktisch vmbo: leren door doen. Een onderdeel hiervan is bijvoorbeeld het aanbieden van de avo-vakken op een meer praktischere manier.
Team Stationspark werkt aan een onderwijsvisie voor vmbo tl+ om het onderwijs nog beter af te stemmen op de leerlingen. Het team havo/vwo onderbouw doet hetzelfde in samenwerking met de bovenbouw. Het gymnasiumteam werkt als het gaat om het inspelen op type leerlingen aan de vertaling van de karakteristieken: klassiek, breed en intellectueel in de lespraktijk.

Doorlopende leerlijnen

Het project doorlopende leerlijnen vordert gestaag. Het einddoel is een kwalitatief goed vakleerplan van elke sectie met inbegrip van schooleigen doelen met betrekking tot vorming en opleiding.
 

Effectief lesgeven

Nagenoeg elk team in onze sector heeft het handboek van Martie Slooter, De zes rollen van de leraar, positief ontvangen. Het boek beschrijft effectief lerarengedrag aan de hand van zes rollen, te weten: de gastheer, de presentator, de didacticus, de pedagoog, de afsluiter en de coach. Collega’s werken er mee om zich persoonlijk, maar ook als team verder te ontwikkelen in effectief lesgeven. Ook in het afgelopen jaar stond met regelmaat een leer-/werksessie gepland waarin de resultaten met elkaar gedeeld werden. In elk team vond intervisie plaats rond dit thema.

Versterken professionele schoolcultuur

Het afgelopen jaar hebben we als locatiemanagementteam verkennende gesprekken gevoerd om te kijken hoe we de professionele schoolcultuur van onze locatie kunnen versterken. De komende tijd hopen we verder te gaan met dit onderwerp.

Toekomst

Als het gaat om onderwijsontwikkelingen willen we de komende jaren verder werken aan de hiervoor genoemde ontwikkelingen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven.

C.J. van Duivendijk
locatiedirecteur onderbouw en vmbo