3. Onderwijs

3.4.2 Locatie Goes havo en vwo

Het onderwijs in de bovenbouw havo en vwo dient onder meer ontworpen en vormgegeven te worden vanuit kenmerken van de havo- en vwo-leerling en factoren die het succesvol doorlopen van de vervolgopleiding bevorderen.

 

Het gaat dus om vorming en het aanleren van relevante vaardigheden en het integreren van kennis binnen een motiverende pedagogisch-didactische onderwijsomgeving die past bij de doelgroep. Deze gedachtelijn heeft er toe geleid dat er gewerkt wordt aan het verbeteren van de doorgaande leerlijn voor de afdelingen havo en vwo. Uitgangspunten zijn de kenmerken van de leerling, de docent, een leeromgeving en het opleidingsperspectief van leerlingen.

Doorgaande leerlijn

Samen met de teamleiders stream 1 is er een plan doorgaande leerlijn klas 1 tot en met 6 gemaakt. Er is samen met de secties Nederlands, geschiedenis en natuur/scheikunde een denklijn ontwikkeld die bruikbaar is voor alle secties. Ruim de helft van de secties hebben het ontwikkelen van een vakleerplan opgepakt.
 

Vakhavo

Vakhavo is een onderwijsconcept dat voorziet in de behoefte van intelligente, praktische doeners. Inmiddels is er een vak praktijk ontwikkeld tot en met havo-5. Dit vak, de kern van het concept, is praktisch en gebaseerd op de beroepspraktijk. Inmiddels is de vakhavo doorontwikkeld tot en met havo-5 en geniet het de belangstelling van praktisch ingestelde leerlingen en bedrijven. Tevens is er een landelijke belangstelling ontstaan voor het concept. Samen met het landelijke platform havo wordt gekeken in hoeverre het concept op landelijk niveau uitgewerkt kan worden.
 

Toerusting en vorming                

Toerusting en vorming heeft afgelopen jaar aandacht gekregen in de vorm van bijzondere lessen en activiteiten, zoals vrijwilligerswerk en themadagen. In 2018 stond de rol van de docent als identiteitsdrager centraal, hetgeen erin geresulteerd heeft dat ‘de docent als identiteitsdrager’ tot nu toe vast aandachtspunt is in de functioneringsgesprekken.

Het gebouw Klein Frankrijk

De locatie Klein Frankrijk is sinds 2016 een havo/vwo-locatie. Jarenlang was deze locatie overvol. Het is noodzakelijk dat het gebouw aandacht krijgt. In 2017 zijn de lokalen opnieuw over de vaksecties verdeeld, is er een speciaal lokaal gerealiseerd voor onderzoek & ontwerp en plusprojecten, en zijn de BINAS-lokalen en lokaal 023 opgeknapt. In 2018 zijn de lokalen 210, 125 en 126 opgeknapt en liggen er plannen voor de lokalen 111 t/m 115 en 138, 139, 029, 030 en 031.

Resultaten

We mogen terugkijken op een jaar met mooie resultaten. De resultaten van het vwo waren in 2017, na twee jaren met een lager percentage, weer hoog. Een punt van aandacht is de aansluiting van de tweede klas stream 1 naar vwo. Er stroomden afgelopen jaar relatief veel leerlingen uit vwo-3 af naar havo-4. De afstromers ondervonden geen studievertraging, maar als een leerling in vwo-3 geplaatst wordt, moet die kunnen verwachten daar thuis te horen. Afgelopen jaar kreeg de afdeling vwo van de locatie Klein Frankrijk het predicaat goed van de inspectie en de afdeling havo het predicaat excellent.

Bijzondere activiteiten

Naast het reguliere programma zijn er ook themadagen, excursies en bijzondere lessen georganiseerd. In 2018 kregen leerlingen weer de mogelijkheid om een summerschool Engels op een christelijke school in Litouwen te volgen. Een groep van negen leerlingen heeft aan het eind van de zomervakantie onder begeleiding van stichting Woord & Daad en een docent de christelijke school AMG in India bezocht. Met deze school wisselen leerlingen uit het derde leerjaar kleine natuurkundeproefjes uit. Er zijn eerste contacten gelegd met een christelijke school in opbouw in Barcelona. Tijdens een meerdaagse excursie hebben twaalf leerlingen deze school bezocht en een bijdrage geleverd aan het onderwijs daar.

Personeel

Ook in 2018 waren er leerlingen en collega’s die geconfronteerd werden met ingrijpende omstandigheden. Zo is er bij vijf collega’s een vorm van kanker geconstateerd en twee collega’s zijn langdurig ziek vanwege spanningen. We zijn dankbaar dat deze collega’s herstellende of reeds hersteld zijn. Ondanks het ingrijpende van de ziektes mogen we vaststellen dat de Heere ook hierin uitkomst heeft gegeven.

Toekomst

De sector havo/vwo blijft zich de komende jaren richten op toerusting en vorming gecombineerd met kwalitatief en uitdagend onderwijs en het verbeteren van de aansluiting tussen de verschillende leerjaren en met de vervolgopleidingen. Aandachtspunten zijn: de vakhavo, een doorgaande leerlijn onderbouw tot en met bovenbouw en vakoverstijgende vaardigheden. Het primaire proces krijgt, binnen de kaders van de sectorvisie, de komende schoolplanperiode de aandacht.

G.E. Kamerik
locatiedirecteur havo en vwo