3. Onderwijs

3.4.3 Locatie Krabbendijke Appelstraat

Het is januari. De school loopt vol met ‘nieuwe’ ouders. Ouders die een kind in groep 8 hebben en onze locatie bezoeken om kennis te maken. Ze ‘proeven’ van de school, van de ‘Appelstraat-sfeer’. Heel concreet stellen we hen de vraag: ‘Welke opdracht geeft u de school mee?’

Op een groot bord verschijnen de reacties: ‘Houd wat je hebt!’, ‘Dat een kind gezien wordt in het grote geheel’ en ‘behoudt het excellente onderwijs en ook de identiteit’. Het wijst prachtig de kernpunten: het onderwijs, de identiteit en de zorg.

Bewust bezig zijn

Bewust met de Bijbel bezig zijn, leerlingen bewust maken van onze Bijbelse identiteit: het is dé pijler van ons onderwijs. Elke dag gaat de Bijbel open bij de dagopening. Er zijn lessen in toerusting en vorming. Leerlingen worden voorbereid om als christen een plaats in de maatschappij in te nemen. Op basis van een schoolbrede visie hierop gaan ze zelf aan de slag met hun portfolio en houden ze hun eigen ontwikkeling bij. Door heel de school voeren de mentoren loopbaangesprekken waarin ook dit onderwerp aan de orde komt.

Uit overtuiging en gezien de grondslag van de school blijft toerusting en vorming prioriteit krijgen in de toekomst. Maar wat voor leerlingen geldt, geldt ook voor het personeel. Tijdens Bijbelstudies proberen we elkaar tot een hand en een voet te zijn om gedachten te delen die we bij de dagopeningen kunnen gebruiken.

Stimuleren

De formatieve school: het is de kernontwikkeling van onze locatie voor de komende jaren. Kortgezegd houdt dat het volgende in:

1.       Leerdoelen en succescriteria worden duidelijk gemaakt, gedeeld en begrepen.

2.       Er wordt bewijs verzameld van leerresultaten.

3.       Er wordt feedback gegeven die het leerproces stimuleert.

4.       Leerlingen worden geactiveerd als leerbron voor elkaar.

5.       Leerlingen worden gestimuleerd om eigenaar van hun leerproces te zijn.

In dit proces leren docenten van elkaar en krijgen ze meer en meer een coachende rol. In de klas ervaren de leerlingen het verschil. Door deze manier van werken worden ze zich bewust van hun capaciteiten, waardoor ze uitgedaagd worden tot betere prestaties. Zo zien we dit jaar voor het eerst dat een aantal leerlingen uit vmbo-3 al examen doet in een vak. Een jaar eerder dan gewoonlijk het geval is en het vergroot hun kans op een diploma aanzienlijk.

Van de landelijke jury voor excellente scholen hebben we in januari 2018 het predicaat Excellente School toegekend gekregen voor stream 3 en 4 en in januari 2019 voor vmbo g/t. Ons past dankbaarheid hiervoor.

Praktijkonderwijs

De heer J.C. Bakker, die jarenlang als teamleider het gezicht van de afdeling praktijkonderwijs was, heeft vanwege pensionering afscheid genomen. De heer A. Trouwborst is in zijn plaats benoemd.

Het praktijkonderwijs heeft een aantal belangrijke stappen gezet. Zo is de visie op praktijkleren omschreven en vastgesteld in de notitie ‘Praktijkleren 2018-2022’. Dit brengt forse veranderingen met zich mee, waarvoor ook het schoolgebouw aangepast is.

Daarnaast is de nieuwe methode voor godsdienstonderwijs gepresenteerd. Persoonlijke vorming van leerlingen is ook op deze afdeling een kernontwikkeling. Er wordt systematisch gewerkt aan toerusting, vorming en burgerschap. De mentor heeft hierin een spilfunctie. Hij voert gesprekken die zicht geven op de cultuur en het gedrag van leerlingen. Er is ook gewerkt aan de professionele cultuur. De tevredenheidsenquête onder collega’s toont een positief beeld.

Activiteiten

De jaarlijkse themadag stond in het teken van ‘Kunst en vrije tijd’ en voor de bovenbouw ‘Moderne media en seksualiteit’. Klas 3 vmbo heeft een leerzaam uitwisselingsproject met leerlingen uit Duitsland gehad. In samenwerking met de dorpsgemeenschap van Krabbendijke en de locatie Kerkpolder is er een project rondom de muziektent tot stand gekomen. De leerlingen voeren nu dagelijks een corveetaak uit in de muziektent, waardoor het dorp schoon blijft en de winkeliers tevreden.

Leerlingen en personeel

Een lege plaats op school. Dat is óók 2018 voor de Appelstraat. Schreven we vorig jaar nog ‘het is een wonder dat we het jaar mochten afsluiten zonder dat een leerling of collega ons door de dood ontvallen is’, nu zijn we weer bepaald bij de kortstondigheid van het leven. Gerard van Manen, leerling van klas 2, is ons aan het begin van de zomervakantie ontvallen. Aangrijpend voor onze leerlingen. Aangrijpend voor de collega’s. Bijzonder aangrijpend voor collega en vader Van Manen en zijn gezin. Het bepaalt ons allemaal bij de vraag: ‘Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?’

Ook in een aantal andere gezinnen is diepe rouw gekomen door het overlijden van (jonge) gezinsleden. De Heere zij hen goed en nabij in deze moeilijke wegen.

Als nieuwe collega’s hebben we dit jaar mogen begroeten de heren S. Jansen, R. van de Gruiter, E. Koolmees, H.F.T. Quist, A. Trouwborst, N. Walhout en de dames W.M. van Haaften, A.M. Monster, M.P. Slabbekoorn-Kaan en M. Wisse. We hebben afscheid genomen van de dames M. Hoekman-Lokerse, P. Jacobusse, J.J. Jansen-Elenbaas, P.G. Pieper-Paul, L. de Visser-Houterman en C.L. Wisse-Adriaanse.

Toekomst

Het jaar 2018 ligt achter ons. Er is hard gewerkt op veel terreinen van het schoolleven. Ontwikkelingen zijn in gang gezet. Er staan ‘stippen op de horizon’. Bij dat alles is er elke dag mest gelegd rondom de levensbomen van onze leerlingen. We zijn bijzonder bepaald bij de ernst van het leven en bij hetgeen geen uitstel kan lijden. De Heere geve ons een haasten en een spoeden om ons levenswil.

Onder Zijn zegen hopen we het werk in school voort te zetten, voor alle leerlingen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd.

 

H.M. Guiljam
locatiedirecteur