3. Onderwijs

3.4.5 Locatie Middelburg

Het jaar 2017 stond in het teken van voorbereiding op een nieuw gebouw. Het jaar 2018 moest het jaar van realisatie worden. Dat is vertraagd, maar inmiddels zijn we een eind gevorderd.

Huisvesting

In de maand februari zijn we in de voorjaarsvakantie verhuisd. Dankzij de inzet van alle collega’s en ook de afdelingen facilitair beheer, financiën, ICT en rooster & planning, is dat allemaal goed verlopen. In de Churchilllaan hebben we de ruimte, maar het blijft toch een ‘vreemd pakhuis’. We kunnen er redelijk goed uit de voeten. Voor de gymlessen is het allemaal wat lastiger: een aantal maanden buiten gym en een paar weken in de sporthal. Dat zal zich in 2019 D.V. nog een keer herhalen. De bouw is een halfjaar later gestart dan oorspronkelijk gepland. De geplande oplevering is in augustus 2019.

Onderwijsontwikkeling

We proberen de impact van de nieuwbouw zoveel mogelijk te beperken. Het onderwijs verzorgen is immers onze kerntaak. We werken verder aan de ontwikkeling daarvan. Na de zomer zijn we gestart met enkele leergroepen van docenten. Ook voor ons is het blijven leren van belang.

Eén van deze groepen is aan de slag gegaan met de cognitief meer begaafde leerlingen in stream 1. Daarbij hebben we externe deskundigen ingeschakeld. Een boeiend proces, waarvan de eerste vruchten momenteel geplukt worden. In zo’n leergroep komen ook technieken aan de orde, die gedeeld worden met andere docenten. Daarmee wordt bovendien het leereffect groter.

Een andere ontwikkelgroep is bezig met het verbeteren van de didactiek. Daarbij komen nieuwe inzichten vanuit de wetenschap aan de orde. De vraag is dan hoe we die kunnen inzetten in onze lessen. Ook deze groep heeft het geleerde gedeeld met collega’s.

Een derde groep is aan de slag gegaan met visieontwikkeling op het onderwijs in stream 2 en vmbo-tl+, klas 3 en 4. Ook hier is gezocht naar inzichten uit de wetenschap. Dit heeft geleid tot het beschrijven van een profiel, dat we vervolgens in de praktijk willen gaan uitwerken.

Tegelijkertijd zijn we gestart met een stukje bezinning op oudercontact. Al heel veel jaren krijgt dat op een bepaalde manier vorm. We hebben ons de vraag gesteld hoe effectief de contacten zijn, zijn ze wederzijds, enz. Dit proces is nog niet afgerond, maar in 2019 hopen we dit te concretiseren.

Het onderwerp vorming is iets dat voortdurend meespeelt. Hoe kunnen we in ons vak de leerlingen tot nadenken brengen. Daar zijn mooie voorbeelden van. Dan gaat het over tal van zaken: de wordingsgeschiedenis van de aarde bij een vak als natuur- en scheikunde; het thema duurzaamheid/rentmeesterschap bij aardrijkskunde enz. We willen leerlingen hier tot nadenken brengen, zodat zij bij hun meningsvorming geworteld raken in het Bijbelse gedachtegoed.

Onderwijsresultaten

De examenresultaten waren in 2018 teleurstellend. We hebben dit als team geanalyseerd en er lessen uit getrokken. Dat heeft ook geleid tot het versterken van de stimulerende en coachende rol van de docenten. De contacten met de ouders, met name betreffende de ‘risico’-leerlingen, zijn geïntensiveerd. We verwachten dat de resultaten daardoor positief worden beïnvloed: bij de tentamens zien we wel positieve effecten. We hopen dat dit ook zichtbaar zal zijn in de examens.

Personeel

Het is niet altijd gemakkelijk om in alle vacatures te voorzien. Soms betekent het dat klassen wat minder uren krijgen in een bepaald vak. We kampen met langdurig ziekteverlof van verschillende collega’s. Dat lossen we deels op, doordat de overige collega’s wat meer lessen voor hun rekening nemen. Gevolg daarvan is ook weer dat het bij andere ziektegevallen een stuk moeilijker is om vervanging te realiseren. Dat leidt dan tot roosterwijzigingen en lesuitval. We lossen het in ieder geval zo op dat leerlingen er in hun schoolloopbaan geen hinder van ondervinden.

Terugblik

Terugkijken op een jaar geeft ook reden tot dankbaarheid: van personeel en leerlingen werd niemand door de dood weggenomen. Elke dag mochten we beginnen met het belijden van onze afhankelijkheid van de Heere en ons laten onderwijzen door Hem. Het is ons gebed dat de Heere het werk op school wil zegenen. Het is ons verlangen dat onze jongeren de Heere zullen (gaan) dienen.

G.A. Terlouw
locatiedirecteur