4. Bedrijfsvoering

4.3.1 Beleid en ontwikkeling

Functiemix

Het functiebouwwerk van docenten bestaat uit drie niveaus: lb, lc en ld. Het Calvijn College heeft indertijd afspraken gemaakt als het gaat om de minimale verhouding tussen deze drie functies. De afgelopen jaren is het aantal lc- en ld-functies fors toegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat deze minimale verhouding ruimschoots is bereikt. In 2017 is afgesproken dat er gedoseerd ruimte blijft voor doorgroeimogelijkheden. Concreet betekent dit dat er in 2019 en 2023 telkens 4 hogere functies beschikbaar worden gesteld waarop docenten kunnen solliciteren.

Professionalisering

Het Calvijn College biedt mogelijkheden tot professionalisering op individueel, team-, sectie-, sector- en locatieniveau. Als docenten studeren voor het behalen van een bevoegdheid of een verdiepende master doen, of een ondersteunend personeelslid een studie volgt, kunnen zij gebruik maken van de mogelijkheden voor studiefacilitering binnen de school. Elke startende docent op het Calvijn College krijgt begeleiding van een gecertificeerde coach. Om de bekwaamheid op orde te houden krijgt elke docent in beginsel 100 uur naar rato van zijn werktijdfactor. Op het moment dat een (startende) docent studeert krijgt hij uitbreiding van deskundigheidsbevorderingsuren tot 160 uur naar rato van zijn werktijdfactor. Daarnaast kan iedere docent deze uitbreiding aanvragen als hij extra professionaliseringsactiviteiten wil doen. Elke locatie en ondersteunende afdeling heeft ook daadwerkelijk de beschikking over een nascholingsbudget dat geheel in lijn is met de afgesproken bedragen in de cao. Ook in 2018 zijn deze budgetten nagenoeg geheel besteed aan nascholing. 

Ontwikkeltijd

In de cao-vo 2018-2019 is de invoering van ontwikkeltijd opgenomen. Per 1 augustus 2019/2020 zou dit volgens de cao een plaats moeten krijgen op de jaartaak van docenten. Vanwege de complexiteit van dit onderwerp is hiervoor een projectgroep opgericht die de breedte van de school vertegenwoordigt. In 2018 is hierover uitgebreid gesproken. Een voorstel rondom dit onderwerp zal begin 2019 worden omgezet in een besluit, waarna het zijn uitwerking zal krijgen in een projectplan.

Wervingsbeleid

De prognose is dat het aantal leerlingen stabiel blijft. Aan de andere kant constateren we dat het personeel vergrijst. Dat betekent voor de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid dat er meer vacatures gaan ontstaan. Het aantal mensen dat beschikbaar is voor het onderwijs is echter beperkt. Om die reden is in 2017 gewerkt naar een intensievere samenwerking tussen reformatorische scholen, wat heeft geresulteerd in een gemeenschappelijke campagne met de website www.endanbenjedocent.nl, landelijke informatieavonden en een voorstel om mensen uit het bedrijfsleven makkelijker over de streep te trekken om te kiezen hun loopbaan in het onderwijs te vervolgen. Ook in Zeeland wordt bekeken hoe er meer kan worden samengewerkt op dit terrein.

Welzijn

Uit onderzoek (2016) blijkt dat het welzijn op de school breed wordt gewaardeerd. Dat wordt vooral geconstateerd op de volgende onderdelen: het samenwerken, de relatie met de eigen leidinggevende en de betrokkenheid bij de identiteit. Aandachtspunt is de geestelijke inspanning in relatie tot piekeren, verantwoordelijkheid en herstelbehoefte. Op de verschillende locaties is hierover het gesprek aangegaan om te kijken hoe daar meer aandacht aan gegeven kan worden.

Eigen risicodrager

Het Calvijn College is eigenrisicodrager voor de kosten die gepaard gaan met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Ziektewet (ZW). Ook is zij voor 25% drager van de ww-kosten. In 2018 kreeg één persoon een WGA-uitkering in de categorie 35% - 80% arbeidsongeschikt. Er was geen instroom in de ZW.

Per einde kalenderjaar bedraagt de ww-verplichting nog €69.171,- ten opzichte van €98.967,- per begin van het jaar. De wga-verplichting is per einde kalenderjaar €414.559,- ten opzichte van €448.338,- per begin van het jaar.