4. Bedrijfsvoering

4.3.2 Ons personeel in cijfers

Aantal medewerkers

Per 31 december 2018 had het Calvijn College 404 medewerkers in dienst. Het aantal personeelsleden is daarmee met één persoon toegenomen ten opzichte van 2017. De omvang van het personeelsbestand uitgedrukt in fte’s is 324.

Verhouding man/vrouw

De verhouding man/vrouw op het totaal van de organisatieomvang is 39,8,% vrouwen ten opzichte van 60,2% mannen.

Leeftijdsopbouw

Onze school heeft een evenwichtige leeftijdsopbouw. Dat is van belang om de doorstroom van het personeel optimaal te laten verlopen. Het aantal personeelsleden in de leeftijdscategorie 55+ is in het jaar 2018 gelijk gebleven aan 2017. Te weten 81 personen.

Verloop

In de figuur In- en uitstroom is de ontwikkeling van het personeelsverloop in de afgelopen drie jaar te zien. Het verloop in 2018 laat zien dat de instroom vrijwel gelijk is aan de uitstroom. Drieëndertig personeelsleden hebben het Calvijn College verlaten tegenover vierendertig nieuwe dienstbetrekkingen. Einde van het dienstverband, eigen verzoek en einde vervanging zijn de meest voorkomende redenen.

Ziekteverzuim

Het Calvijn College heeft evenals in voorgaande jaren een iets lager ziekteverzuimpercentage dan het gemiddelde van het landelijke voortgezet onderwijs.

Het landelijke ziekteverzuimpercentage voor het OP (onderwijsgevend personeel) is in 2017 5,3%. Voor het OOP (onderwijsondersteunend personeel) is het landelijke percentage licht gestegen van 5,2% in 2015 naar 5,5% in 2017. (Landelijke cijfers over 2018 zijn nog niet bekend.)

Op het Calvijn College was het ziekteverzuimpercentage in 2018 4,9% voor het totale personeelsbestand. In 2018 kwam de meldingsfrequentie van het Calvijn College uit op 1,37 keer per jaar. Dit is een stijging ten opzichte van 1,28 keer in 2017. In vergelijking met het landelijke gemiddelde in 2017 van 1,6 voor het OP en 1,2 voor het OOP is de meldingsfrequentie op het Calvijn College relatief laag.

Vacatures

In 2018 waren er 45 vacatures. Het ging daarbij om 25 vacatures in OP-functies en 20 in OOP-functies. Het aantal vacatures in OOP-functies lag fors hoger dan de afgelopen jaren. Reden van het ontstaan van OOP-functies kwam grotendeels door het op eigen initiatief verlaten van de organisatie.

Professionalisering personeel

Het Calvijn College biedt mogelijkheden tot professionalisering op individueel, team-, sectie-, sector- en locatieniveau. Bij de start van het schooljaar 2018-2019 volgden 56 personen een studie en 26 personen een master, waarvan 18 een master voor een eerstegraads bevoegdheid en 8 een andere verdiepende master. Aan het Zeeuwsbrede scholingsaanbod vanuit ZeeProf hebben 31 personeelsleden deelgenomen.

Ontwikkeling functiemix

Onderstaande figuur geeft de verdeling in fte’s over functieschalen weer. Het Calvijn College heeft gekozen voor een beleidsrijke, kwalitatieve invulling van de functiemix. Personeel dient bij de functie passend gedrag te vertonen voordat er een benoeming plaatsvindt. Met de vakbonden zijn maatwerkafspraken gemaakt voor de functiemix. Door het stopzetten van de ongelimiteerde groei in lc- en ld-functies is te zien dat de gegevens vrijwel gelijk zijn aan 2017. Er is sprake van een kleine verschuiving van lb naar lc en ld. Verder is een aantal momenten afgesproken waarop een beperkt aantal functieplaatsen beschikbaar komt (zie 4.3.1 Beleid en ontwikkeling).