4. Bedrijfsvoering

4.4 Kwaliteitszorg

Op het Calvijn College werken we gezamenlijk aan de kwaliteit van het onderwijs. Ieder in zijn eigen werk draagt zorg voor de kwaliteit daarvan en streeft ernaar om, waar mogelijk, een verbeterslag te maken. Willen leren is een belangrijke grondhouding voor kwaliteitsverbetering. Het komt terug in de slogan van de school: ‘Waar we samen leren’.

Tevredenheid van leerlingen en ouders

In 2018 is evenals in voorgaande jaren een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder leerlingen en ouders. De leerlingen kregen de standaard vragenlijst van Scholenopdekaart.nl, waaronder diverse vragen om het schoolklimaat en de veiligheid op school te monitoren. Op enkele locaties werden eigen vragen toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan vragen over in hoeverre leerlingen bepaalde vaardigheden, zoals plannen, onder de knie hebben gekregen en vragen rondom identiteit. Op alle locaties worden de uitslagen geanalyseerd en besproken en waar nodig wordt actie ondernomen om zaken te verbeteren. De onderzoeken van komend schooljaar zijn meteen een evaluatie van deze verbeteracties.

Examens

In 2018 werd heel Nederland en met name Maastricht opgeschrikt door de wantoestanden die aan het licht kwamen rondom schoolexamens. Een dergelijk incident is vaak aanleiding tot een grondige zelfevaluatie. Ook het Calvijn College heeft stappen ondernomen. Het examenreglement is kritisch doorgenomen en diverse procedures werden aangescherpt.

Visitaties

In 2018 heeft één van de locaties deelgenomen aan een visitatie betreffende professionele cultuur. De twee externe visitatoren hebben diverse gesprekken gevoerd met de schoolleiding, docenten en leerlingen en op basis daarvan enkele aanbevelingen gedaan. Om optimaal te kunnen leren van elkaar is de schoolleiding zelf ook op visitatie geweest op een andere school. Ook de kwaliteitszorgcoördinator heeft diverse visitaties verricht op externe scholen.