4. Bedrijfsvoering

4.5 Communicatie

In 2018 is naast het doorsnee uitvoerende werk een nieuwe schoolbrede wervingscampagne opgezet met een focus op locatie Tholen, die met de meeste concurrentie te maken heeft.

Een belangrijk moment was ook de presentatie van het strategisch beleid 2018-2022. Er is doelgroepgerichte communicatie opgezet richting personeel en ouders/overige stakeholders. Een andere mijlpaal was de wisseling in het college van bestuur. Er is een glossy uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid.

De afdeling communicatie houdt zich bezig met thema’s als DNA en reputatie, profileren, verbinden van binnen- en buitenwereld en inspringen op dingen die spelen buiten de organisatie. Een belangrijke rol van de communicatieafdeling is die van radar (in dialoog met doelgroepen issues ontdekken) en vraagbaak voor advies/ondersteuning. Deze rol ontwikkelt.

4.5.1 Projecten

Online communicatie

In 2018 zijn op technisch vlak geen grote aanpassingen gedaan aan de website. Ook in dit verslagjaar is eraan gewerkt de school zo onderscheidend mogelijk neer te zetten.

Mensen effectief bereiken gebeurt steeds minder via drukwerk, kranten en e-mail. In 2018 is een flinke draai gegeven aan het werken met sociale media (een uitbreiding naar Instagram en Facebook) en online campagne.

De nieuwsstroom vanuit de locaties is een zorgpunt. Die willen we borgen via een pr-kracht per locatie. Uitrol hiervan zal plaatsvinden in 2019.

Werving

Kiezen voor een reformatorische vo-school wordt voor steeds meer mensen in de achterban minder vanzelfsprekend. In 2018 is een nieuwe wervingscampagne opgezet die het DNA van de school scherp neerzet, inclusief een wedstrijd en filmpjes waarin leerlingen vertellen over school. Een in vorig schooljaar uitgevoerd onderzoek onder toeleverende scholen en ouders bood aangrijpingspunten voor de aanpak.

De campagne had een focus op locatie Tholen. Dit werd onder meer zichtbaar in twee nieuwe initiatieven: plaatsing van driehoeksborden met open dag-reclame op het eiland en een online campagne met banners en filmpjes (Zeeuwsbrede vertoning met focus op regio Tholen/Schouwen-Duiveland).

Enkele open avonden zijn bezocht door de coördinator communicatie, waarna advies op maat is gegeven. De opmaat naar een overleg met locatiedirecteuren om ervaringen uit te wisselen.

Het lerarentekort is een landelijk probleem. We investeren extra in personeelswerving door deelname aan de campagne endanbenjeleraar.nl en de opname van quotevideo’s, waarin personeelsleden vertellen waar zij blij van worden in hun werk.

Digitalisering

In 2018 is opnieuw voor enkele drukwerkitems de wissel omgezet van drukken naar digitaal aanbieden. Ook streefden we opnieuw naar het compact maken van drukwerk, waarbij doorverwezen kan worden naar de website of het portaal voor meer informatie.

4.5.2 Communicatie met doelgroepen

Communicatie met leerlingen

We informeren leerlingen via docenten, prikborden, intercom, schoolkrant (locatie Goes Klein Frankrijk), Magister en Eduportaal. In verband met de AVG zijn aanpassingen doorgevoerd, zoals de plaatsing van fotoalbums van schoolactiviteiten achter de inlog, op het personeels- of Eduportaal.

Communicatie met ouders

Ouders ontvingen in 2018 weer enkele malen het full colour magazine Calvijn Contact met onder meer aandacht voor onderwijsontwikkelingen en activiteiten van leerlingen. De verschijningsfrequentie is per 2018-2019 aangepast van vier- naar tweemaal per schooljaar. Naast nieuws over schoolactiviteiten en -ontwikkelingen veel ruimte voor persoonlijke verhalen vanuit verschillende doelgroepen. Periodiek ontvingen ouders ook een e-mailnieuwsbrief met locatiespecifiek nieuws. Aan het begin van het schooljaar werd de (compacte) schoolgids verstrekt. Er verschenen weer diverse nieuwsbrieven, folders en brochures voor specifieke doelgroepen. Verder informeren we ouders uiteraard via e-mail, brieven en de website.

Communicatie met personeel

De informatievoorziening naar personeelsleden krijgt, naast overlegvormen en interne e-mail, vooral vorm via het mededelingenbord in de personeelskamer, wekelijkse locatienieuwsbrieven, het personeelsportaal en het schoolbrede personeelsblad, dat in 2017 driemaal verscheen (een exemplaar minder in verband met de verschijning van genoemde afscheidsglossy). In het blad stellen nieuwe collega’s zich voor, verschijnt nieuws van afdelingen, worden onderwijsontwikkelingen besproken en verschijnen interviews.

Communicatie met kerken

De adviesraad van kerken is twee keer bijeen geweest. Daarnaast is het blad School en kerk tweemaal verschenen, dat kerkenraden informeert over schoolontwikkelingen. In juni werd de jaarlijkse bijeenkomst met kerkenraden gehouden.

Contact met de pers

De school kreeg in 2018 weer geregeld positieve media-aandacht. Naar aanleiding van een persuitnodiging of –bericht dan wel op eigen initiatief.