5. Financiën

5.1 Financiële positie

Op onze website kunt u onder Publicaties de jaarstukken vinden. Met daarin opgenomen het integrale financiële jaarverslag met jaarrekening en toelichtingen en de goedkeurende accountantsverklaring. Onder Publicaties kunt u ook het jaarverslag van de schoolvereniging VVOGGZ terugvinden.

Het nettoresultaat van de Stichting Calvijn College over 2018 bedraagt € 238.100 negatief (2017: € 234.300 negatief). Begroot was een positief resultaat van € 65.300. Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen toegelicht.

Balans 

Balans per 31 december 2018

       

na resultaatverwerking

31-12-2018

31-12-2017

Activa

       

Vaste activa

 

6.327.100

 

5.856.400

Voorraden en vorderingen

 

866.100

 

1.071.100

Kortlopende effecten en liquide middelen

 

3.306.300

 

2.619.200

Totaal activa

 

10.499.500

 

9.546.700

           
           

Passiva

       

Eigen vermogen

       
 

Bestemmingsreserve publiek

3.648.000

 

3.934.100

 
 

Bestemmingsfondsen publiek

106.200

 

41.700

 
 

Bestemmingsfondsen privaat

-47.800

 

-31.200

 

Subtotaal eigen vermogen

 

3.706.400

 

3.944.600

           

Voorzieningen

       
 

Personeelsvoorzieningen

1.733.300

 

1.075.200

 
 

Overige voorzieningen

115.700

 

133.600

 

Subtotaal voorzieningen

 

1.849.000

 

1.208.800

Schulden op korte termijn

 

4.944.100

 

4.393.300

Totaal passiva

 

10.499.500

 

9.546.700

 

Het balanstotaal ultimo 2018 ligt circa 950.000 euro hoger dan in 2017. De vaste activa is met 470.700 euro gestegen, met name door de investeringen in het pand Middelburg van circa € 475.000. Deze zijn onder de immateriële vaste activa opgenomen omdat het investeringen zijn in een pand dat geen eigendom is. Verder lag de investeringsgraad in 2018 laag. Er is voor ruim 800.000 euro geïnvesteerd bij een afschrijvingslast van 1,1 miljoen.

Onder de financiële vaste activa is een langlopende vordering opgenomen voor compensatie de transitievergoedingen. De uitbetaalde vergoedingen worden in 2020 door het UWV gecompenseerd. De nog te betalen transitievergoedingen (€ 476.444) zijn opgenomen onder de voorziening langdurig zieken.
 

Ultimo 2018 bevat de balans een vordering op de gemeente Goes inzake de aanpassing aan het klimaatbeheersingssysteem van de locatie Goes Stationspark van circa 140.000 euro.
 

Als gevolg van het negatieve resultaat daalt het eigen vermogen, voornamelijk de bestemmingsreserve publiek. Voor de bestemmingsfondsen publiek geldt dat er sprake is van een positief resultaat voor het leermiddelenfonds van circa 65.000 euro.
 

Het saldo van de voorzieningen is ultimo 2018 circa 640.000 euro hoger dan het saldo ultimo 2017. Dit wordt met name veroorzaakt door de toevoegingen aan de voorziening WGA/WIA, en de hierboven genoemde transitievergoedingen.
 

Bij de schulden is een stijging zichtbaar, vooral als gevolg van vooruitontvangen meerjarige doelsubsidies van het Ministerie van OCW. Dit betreft met name de subsidie voor techniekonderwijs. De uitgaven hiervoor zijn in de achterliggende jaren al gedaan ten laste van de Stichting Beheer Schoolgebouwen. In Krabbendijke Kerkpolder zijn aanzienlijke investeringen gedaan in de techniekafdelingen. Dit zal in 2019 verder met de Stichting Beheer Schoolgebouwen worden afgewikkeld.

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten over 2018

     
 

2018

Begroting 2018

2017

Baten

     

Rijksbijdragen

26.263.200

26.138.800

25.775.200

Overige overheidsbijdragen

1.301.500

486.800

823.100

Overige baten

2.949.200

3.077.200

3.070.500

Totaal baten

30.513.900

29.702.800

29.668.800

       

Lasten

     

Personele lasten

24.457.700

23.331.600

23.603.200

Afschrijvingen

1.152.900

1.152.500

1.194.800

Huisvestingslasten

1.575.700

1.544.200

1.677.000

Overige materiële lasten

3.573.100

3.657.200

3.444.200

Totaal lasten

30.759.400

29.685.500

29.919.200

       

Saldo baten en lasten

-245.500

17.300

-250.400

       

Financiële baten en lasten

7.400

48.000

16.100

       

Netto resultaat

-238.100

65.300

-234.200

 

Bovenstaand overzicht laat de staat van baten en lasten zien over 2018 evenals de begroting 2018 en de realisatie over 2017. De bedragen zijn afgerond. Het resultaat over 2018 is negatiever dan begroot was.

Belangrijke onderdelen in de realisatie worden gevormd door de dotatie aan de voorziening WW en deels WGA.

Voor de rijksbijdragen geldt dat de hogere realisatie met name veroorzaakt wordt door indexatie van de lonen, waarvoor extra rijksbijdragen zijn ontvangen.

De positieve afwijking op de overige overheidsbijdragen wordt veroorzaakt door hogere baten vanuit het UWV als gevolg van uitkeringen in verband met zwangerschapsverlof. Hier staan logischerwijze ook grotendeels vervangingslasten tegenover. Een andere oorzaak voor de afwijking is de compensatie voor transitievergoedingen.

De realisatie van de overige baten ligt lager dan begroot. Dit betreft voornamelijk de nevenactiviteiten zoals ouderbijdragenfonds, kantines en diversen. Hier staan echter nagenoeg ook voor 1-op-1 lasten tegenover.

De realisatie van de personele lasten ligt circa 1.100.000 euro hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk verklaard door de toevoegingen aan de personele voorzieningen, en voorts de indexatie van de lonen en een eenmalige uitkering.

De personele voorzieningen zijn aanzienlijk hoger als gevolg van het opnemen van voorziening langdurig zieken, inclusief de te betalen transitievergoedingen. Ook is er € 182.600 toegevoegd aan de voorziening WGA/WIA.

Verder zijn er gedurende 2018 minder interne doorbelastingen geweest, en is er meer voor eigen rekening genomen. Dit heeft tevens een effect op de afschrijvingen. Van de overschrijding op de overige personeelskosten geldt dat de begroting laag was ingeschat (m.n. WKR). Ook zijn hierin opgenomen de kosten die begroot zijn via de formatie maar worden gerealiseerd via de kosten (externen). Hier is dus sprake van een verschuiving.

De afwijking op de afschrijvingslasten bedraagt netto circa 50.000 euro en wordt veroorzaakt doordat er minder kosten zijn doorbelast. Daardoor zijn de lasten hoger, en de afschrijvingen lager.

De huisvestingslasten laten een overschrijding zien ten opzichte van de begroting van circa 30.000 euro. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er langer gebruik is gemaakt van de oude huisvesting in Middelburg Stationspark. Dit heeft een effect van circa 100.000 euro. Daarnaast is er voor 30.000 euro minder aan klein onderhoud uitgevoerd en circa 35.000 euro minder kosten voor energie en water.
 

Voor de overige materiële lasten geldt dat er diverse afwijkingen optreden. De totale afwijking bedraagt circa 33.000 euro waarvan 60.000 euro betrekking heeft op de nevenactiviteiten.

De nevenactiviteiten laten qua resultaat een wisselend beeld zien. Voor het leermiddelenfonds geldt dat 2018 is afgesloten met een positief resultaat van 65.000 euro (vorig jaar 59.000 euro positief). Het resultaat op het ouderbijdragenfonds bedraagt circa 5.000 euro negatief. Voor het schoolvervoer geldt dat er een negatief resultaat is gerealiseerd van ruim 6.000 euro. Er doen zich hier verder geen bijzonderheden voor. 

Kengetallen

Onderstaande worden de kengetallen weergegeven:

Kengetallen

 

 

 

 

Signalerings-waarde

2018

2017

2016

Solvabiliteitsratio 1

 

35%

41%

41%

Solvabiliteitsratio 2

< 0,3

53%

54%

54%

Current ratio

< 0,75

0,84

0,84

0,81

Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering

3 jarig: < 0
2 jarig: < -0,05

1 jarig: < -0,10

-0,78%

-0,79%

-4,47%

Rijksbijdragen OCW in % baten

 

86,05%

86,83%

86,32%

Personeelslasten in % rijksbijdragen

< 95%

93,13%

91,57%

94,50%

Personeelslasten in % totale baten

< 90%

80,13%

79,51%

81,57%

Weerstandsvermogen in % totale baten

< 0,05

12,14%

13,29%

14,46%

Huisvestingsratio

> 0,1

5,56%

6,04%

6,07%

           

 

De solvabiliteitsratio drukt uit in welke mate er kan voldoen worden aan de verplichtingen op lange termijn, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen 1 (eigen vermogen versus totaal vermogen) en 2 (eigen vermogen plus voorzieningen versus totaal vermogen). Laatst genoemde wordt door de inspectie gehanteerd. De waarde ligt boven de door het ministerie gestelde norm.

 

De liquiditeitsratio van een organisatie kan worden bepaald aan de hand van de current ratio. Dit kengetal wordt berekend door het totaal van de korte termijn vorderingen, beleggingen en de liquide middelen te delen door alle korte termijn verplichtingen. De ratio voldoet aan de gestelde norm.

 

De rentabiliteit gewone bedrijfsvoering geeft aan of baten en lasten in evenwicht zijn (netto resultaat versus totale baten). Als gevolg van het negatieve resultaat is dit kengetal ongeveer gelijk aan 2017.

 

Vervolgens worden er, in de tabel, een aantal kengetallen weergegeven waarbij een aantal zaken worden uitgedrukt in een percentage van de totale baten of rijksbijdragen. De omvang van de personele lasten is in 2018 gestegen door de eerder genoemde oorzaken.

 

Het weerstandsvermogen wordt berekend door het eigen vermogen uit te drukken als percentage van de totale baten inclusief de financiële baten. Te hoge reserves kunnen duiden op spaargedrag, te lage reserves op zorgeloos bestedingsgedrag. Als gevolg van de afname van het eigen vermogen (door negatieve realisatie) is het kengetal in de afgelopen jaren gedaald tot een waarde van 12,14%.

 

De huisvestingsratio wordt berekend door het totaal van huisvestingslasten plus afschrijvingslasten gebouwen gedeeld door de totale lasten.