5. Financiën

5.2 Specifieke doelen

Schoolboeken

Er wordt voortdurend gezocht naar verbetering en efficiency. Waar mogelijk wordt geprobeerd zoveel als mogelijk de werkboeken meerjarig in te zetten. De ontwikkelingen binnen onder andere de digitalisering (met zogenaamde koppelverkoop als gevolg) maken dat dit niet altijd mogelijk is. In het kader van efficiency worden ook binnen het leermiddelenfonds diverse processen onder de loep genomen en waar mogelijk steeds verder geoptimaliseerd. In 2019 zal, gegeven het feit dat diverse contracten verlopen, een besluit genomen gaan worden over hoe we dit in de toekomst verder vorm geven.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is met ingang van schooljaar 2017-2018 verhoogd van 39 naar 41 euro. We betalen daaruit vooral die kosten die verband houden met de leerlingondersteuning en waarbij geldt dat de lasten voor de individuele ouder anders te veel gaan oplopen. Het gaat daarbij om ondersteuning van onder meer de orthopedagoog, specifieke testen en andere ondersteuning die anders niet bekostigd zou kunnen worden. In de jaarstukken op onze website geven we aan wat de opbrengst is geweest en wat we daarvan hebben kunnen bekostigen. Daarmee is onze ouderbijdrage geen dekking van individuele kosten, maar een gezamenlijke steun voor ouders die anders onverwacht voor bijzonder hoge kosten zouden komen te staan.

Scholierenvervoer

Het jaar 2018 was een jaar van continuering van de ingezette lijn rondom de nieuwe website voor de Stichting Scholierenvervoer Zeeland. Het reizen op rekening is gedurende 2018 in een pilot getest. Deze pilot loopt nog en wordt na afloop geëvalueerd. Bij het reizen op rekening betaalt de scholier alleen de kilometers die daadwerkelijk gereisd worden. Genoemde investeringen wegen echter zwaar op de exploitatie en vragen om maatregelen, teneinde de continuïteit te kunnen blijven waarborgen. Hierbij dienen we in het oog te houden dat een en ander niet gaat leiden tot kostenverhoging voor de ouders.