6. Bijlagen

6.1 Verslag raad van toezicht

Het volledige verslag van de raad van toezicht treft u aan op onze website. Samen met het jaarverslag van de VVOGGZ.

Hierbij bieden we u een compacte weergave van het jaarverslag 2018 van de raad van toezicht van de Stichting Calvijn College. In de uitoefening van zijn functie hanteert de raad van toezicht de vier kernthema’s identiteit, continuïteit, kwaliteit en betrokkenheid.

Inleiding

Ook in 2018 verzorgden we weer onderwijs aan ruim drieduizend leerlingen. Ouders vertrouwen hun kind aan het Calvijn College toe. Een hele verantwoordelijkheid. Daarbij gaat het naast opleiding om vorming. Ouders en wij als school willen jongeren zien ontplooien, maar bovenal zien beantwoorden aan het doel waartoe God ze schiep.

Het is Bijbels aan de slag te gaan met de ontvangen talenten. Tegelijkertijd zijn een succesvolle studie en glanzende carrière erg betrekkelijk. Is het niet uit het geloof, dan is het zonde, schrijft Paulus in zijn Romeinenbrief (Rom. 14:23). En zonde is doelmissen. Innerlijke onrust en leegte zijn er symptoom van.

Daarom willen we het oog van jongeren op God richten. We zongen erover bij de start van dit nieuwe kalenderjaar (Psalm 37:2 en 3). Zien jongeren aan ons als (mede-)opvoeders dat het goed is om God te dienen, het allerhoogst en eeuwig goed? Jongeren kijken scherp.

G. van Kralingen
voorzitter raad van toezicht

Bijzonderheden

 

Overlijden

Het betrekkelijke van het aardse werd tastbaar toen in het voorbije jaar twee leerlingen het tijdelijke met het eeuwige verwisselden: Gerard van Manen (locatie Krabbendijke Appelstraat) en Dylan van Halum (locatie Goes Stationspark, kort na het behalen van zijn vmbo-diploma). Diepingrijpend wanneer een jonge bloem knakt. De een onverwacht, de ander na een ziekbed.

 

Wisseling voorzitter college van bestuur

In verband met het vertrek van de heer A.J. Vogel als voorzitter college van bestuur is de heer J. Bakker uit ’s-Gravenpolder als opvolger benoemd. Met ingang van het nieuwe schooljaar heeft de heer Bakker het voorzitterschap op zich genomen. De raad van toezicht is dankbaar dat in de persoon van de heer Bakker een goede opvolger is gevonden. In september 2018 is onder grote belangstelling tijdens een symposium in de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes afscheid genomen van de heer Vogel.

 

Vernieuwbouw Middelburg

In augustus 2018 is gestart met de ver-/nieuwbouw van locatie Middelburg. Er komt een gebouw wat gericht is op onderwijs in de toekomst, duurzaam, bijna energieneutraal en onderhoudsvriendelijk. Verwacht wordt dat met de start van het schooljaar 2019-2020 het gebouw in gebruik genomen kan worden.

Identiteit 

Schriftgezag

Binnen de school is aandacht gevraagd voor het onderwerp Schriftgezag, dat onder grote druk staat. Met vertegenwoordigers van de binas-vakken en een afvaardiging van de sectie godsdienst is over dit onderwerp gesproken. Het is van groot belang leerlingen toe te rusten, zodat zij na hun Calvijn-periode hun plaats in de vervolgopleidingen kunnen innemen.

Continuïteit

Voor een verslag inzake continuïteit verwijzen we naar de jaarstukken op onze website.

Jaarlijks gesprek met de accountant

De accountant was aanwezig in de vergadering van de raad van toezicht van 26 juni 2018. Bij de bespreking van de jaarstukken is de vog (verklaring omtrent gedrag) besproken. Ook was er aandacht voor het cyberrisico en de AVG. Voor wat betreft de financiën is er sprake van een beter resultaat. De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening.

Kwaliteit 


Schoolplan 2018-2020

De raad van toezicht heeft kennis genomen van het schoolplan 2018-2020 waarin conform de schooldoelstelling en de visie van de school de plannen voor de komende jaren uiteengezet worden. Vanuit een hartelijke verbondenheid aan het Woord van God wil het Calvijn College christelijk onderwijs verzorgen dat rekening houdt met de vragen van deze tijd en het accent legt op de persoonlijke vorming en ontwikkeling van leerlingen. Daarbij ligt de focus op onderwijs, vorming, personeel, cultuur en leerlingondersteuning.

Contacten met de inspectie

De inspectie heeft op 1 juni een onderzoek uitgevoerd naar de afdelingen havo en vwo van locatie Goes en naar de afdeling vmbo-g/t van locatie Appelstraat. De aanleiding hiervoor was het verzoek van het bestuur om door de inspectie onderzocht te worden vanwege de ambitie om gewaardeerd te blijven als excellente school. Door de inspectie is geconstateerd dat op locatie Goes de kwaliteit van het onderwijs goed is. Het Calvijn College biedt een mooi onderwijsprogramma. Er is veel keus uit extra vakken en activiteiten. Ook de extra ondersteuning die leerlingen kunnen krijgen wordt als goed gewaardeerd. De onderwijsresultaten liggen boven de norm die voor de school geldt. De school wordt door de inspectie beoordeeld als veilige school. Het sterkste punt van locatie Appelstraat is de professionele verbetercultuur. De school is sterk in het ontwikkelen van het onderwijs. In kleine teams wordt expertise opgebouwd, die daarna wordt gedeeld en geïmplementeerd. Ook is er aandacht voor toerusting en vorming van de leerlingen. Voor beide locaties werd als verbeterpunt het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke vaardigheden genoemd in relaties met mensen met een andere achtergrond.

Betrokkenheid 

 

Adviesraad voor de kerken

Twee maal per jaar zijn de voorzitter en de secretaris van de rvt aanwezig bij de vergadering van de Adviesraad voor de kerken. Met de leden is doorgesproken over de visie op vorming, het strategisch beleid en het lezen van Gods Woord in de gezinnen.

Bijeenkomst kerkenraden

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst met de kerkenraden in juni stond het onderwerp ‘Bijbellezen in de gezinnen’ centraal. Na de lezing van de heer A.J. Vogel gingen de aanwezigen in groepjes uiteen om aan de hand van een aantal vragen over dit onderwerp door te spreken.

Medezeggenschapsraad

Tweejaarlijks vindt er een officieel contactmoment plaats tussen de raad van toezicht en de mr. Tijdens dit overleg zijn naast wederzijdse kennismaking de recent gewijzigde samenstelling van de mr en de invulling van het college van bestuur aan de orde geweest.