6. Bijlagen

6.2 Klachtenafhandeling

Onze school heeft een klachtenregeling. Deze is er zowel voor ouders als voor personeel. Wanneer een klacht niet in goed overleg met de directbetrokkene kan worden opgelost, wordt de klacht behandeld volgens deze regeling. Dit kan uitmonden in een officiële klacht bij de klachtencommissie. In 2018 is geen enkele klacht ingediend bij deze commissie.

Binnen de school fungeren twee personen als vertrouwenspersoon klachtenregeling: de heer W.J. Klaassen en mw. M.E. Kole–de Koster.

Klachten die de vertrouwenspersonen klachtenregeling behandelen, gaan over:

  • Gewone omgang. Denk aan een conflict.
  • Ongewenste omgang. Denk aan seksuele intimidatie. Dat is gedrag dat ervaren wordt als ongewenste seksueel getinte aandacht: verbaal, non-verbaal of fysiek. Niet de bedoéling is daarbij richtinggevend, maar hoe het gedrag ervaren wordt.
  • Agressie. Denk aan pesten, roddelen, negeren, sociaal isoleren. De gevolgen zijn ingrijpend: hoog ziekteverzuim, werkverzuim, gevoel van onbehagen en stress.

De vertrouwenspersoon geeft advies aan degene die de klacht indient en denkt mee over eventueel te zetten stappen. Ook doet hij of zij aanbevelingen aan de school uit oogpunt van preventie, eigen waarneming en gesprekken met collega’s.

Voor klachten over aan beleid gerelateerde zaken dient contact opgenomen te worden met het management.

Klachten in 2018

Er zijn dit jaar diverse vragen en klachten bij de vertrouwenspersonen klachtenregeling binnengekomen. De vragen en klachten gingen onder andere over conflicten en ongewenste omgangsvormen. Er zijn gesprekken gevoerd, er is gevraagd en ongevraagd advies gegeven en er zijn aanbevelingen gedaan aan de school. Ook zijn er maatregelen genomen om de zaken in ieders belang en naar tevredenheid op te lossen. In de meeste gevallen is de situatie aantoonbaar verbeterd.

Er zijn geen officiële klachten ingediend bij de klachtencommissie.