6. Bijlagen

6.3 Verklarende woorden- en begrippenlijst

bgt = begeleidingsteam

bhv = bedrijfshulpverlening

bovenbouw = leerlingen in klas 3 en hoger

cdl = centrale dienst leerlingenzorg

cvb = college van bestuur

hbo = hoger beroepsonderwijs

iab = interne ambulante begeleiding

kern- en keuzeprogramma = Een programma waarin leerlingen in een profiel een kerndeel krijgen, waarbij er ruimte is voor keuzedelen.

Leerplein = Een vernieuwend onderwijsconcept met vakoverstijgende projecten

lob = loopbaanoriëntatie en –begeleiding

lr = leerlingenraad

mbo = middelbaar beroepsonderwijs

mr = medezeggenschapsraad

oar = ouderadviesraad

OCW = Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

onderbouw = leerlingen in klas 1 en 2

OOP = onderwijsondersteunend personeel

OP = onderwijsgevend personeel

rvt = raad van toezicht

stream = Niveau in de onderbouw. Er zijn vier verschillende streams (zie pagina 9).

teamleider = Persoon die verantwoordelijk is voor een bepaald deel van het onderwijs binnen een locatie, valt rechtstreeks onder de locatiedirecteur.

dienstverlening & producten = Een vakoverstijgend en beroepsgericht vak. Een vervanging van techniek, zorg & welzijn en handel & administratie.

VVOGGZ = Vereniging tot het verstrekken van voortgezet onderwijs op gereformeerde grondslag in de provincie Zeeland

ZAOS = Zeeuwse Academische Opleidingsschool

ZAT = zorgadviesteam. Aan vergaderingen neemt naast de zorgcoördinator en de vertrouwenspersonen vande locatie, een aantal externe deskundigen deel. Leerlingen met complexe of onduidelijke problematiek worden, na overleg met ouders, besproken.