1. Profiel

1.2 Structuur

De stichting Calvijn College, aangestuurd door het college van bestuur, functioneert onder de schoolvereniging VVOGGZ, vereniging tot het verstrekken van voortgezet onderwijs op gereformeerde grondslag voor de provincie Zeeland. De raad van toezicht van de stichting is tegelijkertijd het bestuur van de schoolvereniging. Er is een schoolbrede medezeggenschapsraad, waarin ouders, leerlingen en personeelsleden zijn vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er: schoolbrede leerlingenraad, lokale leerlingenraden, ouderadviesraden en adviesraad van kerken.

De organisatiestructuur van schoolvereniging en stichting en de interne managementstructuur ziet u weergegeven in het onderstaande organogram.

Horizontale verantwoording

Ten aanzien van horizontale verantwoording zijn in hoofdzaak de volgende belanghebbenden:

  • Aangesloten kerken: er is een adviesraad voor de kerken, waarin periodiek overleg wordt gevoerd met kerken om informatie te delen en af te stemmen.
  • Ouders: ouders worden vertegenwoordigd in de ouderadviesraden (per locatie) en in de medezeggenschapsraad. In die vergaderingen wordt beleid afgestemd en informatie gedeeld. Tevens is er het blad Calvijn Contact waarin ouders worden geïnformeerd over de gang van zaken.
  • Leerlingen: er is een leerlingenraad per locatie en een leerlingvertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad
  • Medewerkers: ook deze zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad
  • Leden van de Vereniging tot het verstrekken van voortgezet onderwijs op gereformeerde grondslag in de provincie Zeeland: er is jaarlijks een ledenvergadering waar verslag wordt gedaan van het gevoerde beleid in het achterliggende kalenderjaar

Fusie

In 2019 heeft een fusie plaatsgevonden met de Stichting Beheer Schoolgebouwen. Deze fusie is geëffectueerd met terugwerkende kracht naar het begin van 2019. Deze Stichting had de gebouwen in Krabbendijke en Middelburg in bezit. Door de samenvoeging met deze stichting ontstaat meer slagvaardigheid. De financiële verwerking van de fusie wordt in de jaarrekening toegelicht.