2. Beleid

2.2 Ontwikkelingen

Sterk techniekonderwijs Zeeland  

Met het project Sterk Techniek Onderwijs Zeeland (STOZ) zijn we gestart om samen met het bedrijfsleven en een aantal Zeeuwse scholen beter aan te sluiten bij de ontwikkelingen van techniekopleidingen en het bedrijfsleven. Er ligt een gezamenlijke opdracht in Zeeland voor een toekomstbestendige transitie van het techniekonderwijs in het vmbo, die meer doelgroepen vmbo (vmbo-t, niet-technische profielen, meisjes, pro en vso) kan aanspreken met perspectief op de Zeeuwse thema’s. Voldoende en goed opgeleide techniekdocenten zijn daarbij een belangrijke voorwaarde en dus onderdeel van het project.

Start project Anders Vooruit

Om onze school toekomstbestendig te maken zijn we het afgelopen jaar gestart met het project Anders Vooruit. Met een team van docenten, ondersteunend personeel en schoolleiding zijn we wekelijks en procesmatig bezig aan onze opdracht. Op drie fronten (onderwijs, organisatie en financiën) zijn we met behulp van interne en externe deskundigen vanuit onze missie en visie mogelijke routes en vernieuwingen aan het uitwerken, die passen bij het DNA van onze school.

Internationalisering en onderzoeksbeleid

In de achterliggende jaren heeft het Calvijn College behoorlijk wat tijd en energie geïnvesteerd in het bouwen en onderhouden van een internationaal netwerk, deels als zelfstandige partij, deels als participant in verschillende samenwerkingsverbanden. Dit heeft ertoe geleid dat er in de loop van de tijd meerdere vormen van samenwerking zijn ontstaan met scholen buiten Nederland. Bijna alle locaties van het Calvijn College hebben georganiseerde internationale contacten. Het afgelopen jaar hebben we bestaande netwerken in stand gehouden.

Project doorgaande leerlijn 

Het afgelopen jaar is er vanuit dit project verder gewerkt aan het schrijven van vakleerplannen van secties in de avo-vakken van vmbo/havo/vwo. Naast de vakinhoudelijke zaken moeten in deze plannen identiteit, vorming en toetsing een duidelijk plek krijgen. Door de uniformiteit en projectaansturing komen de doorgaande leerlijnen ook beter in beeld. Afstemming tussen locaties met dezelfde stream of afdeling is noodzakelijk en wenselijk, zodat de aansluiting beter en de overgang minder groot zal worden voor de leerlingen.

Benoeming directeur onderwijs

In 2019 is het besluit genomen om de omvang van het college van bestuur terug te brengen van twee personen naar één persoon. Als verdere uitwerking daarvan is eind 2019 een directeur onderwijs benoemd, die aan de slag is gegaan met een aantal onderwijskundige aspecten. Zo draagt hij onder meer bij aan de totstandkoming van het schoolbrede onderwijskundig beleid en het onderwijsinnovatieprogramma. Hij stuurt vaksecties aan, zodat er samenwerkende en samen lerende teams ontstaan. Hij geeft leiding aan het ontwikkelen van een inductieprogramma voor nieuwe docenten en is gericht op het onderhouden en ontwikkelen van interne en externe netwerken.

Covid-19

Op het moment van afronden van dit bestuursverslag zitten we midden in de crisis die het gevolg is van Covid-19. De praktische gevolgen voor onze school zijn groot. Het doet onwerkelijk aan om onze school niet te zien bruisen door de aanwezigheid van leerlingen. Er wordt een enorme inspanning geleverd om het afstandsonderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. We verwachten dat dit ook in het volgende schooljaar nog gevolgen heeft.

Op basis van wat we tot op dit moment zien, verwachten we dat het ziekteverzuim als gevolg van corona niet of nauwelijks zal leiden tot een hoger ziekteverzuimpercentage.

Hoewel de praktische invloed groot is, verwachten wij dat de financiële impact gering zal zijn. Doordat de bekostiging doorloopt, zal er aan de inkomstenkant weinig veranderen. Door het wegvallen van activiteiten zullen sommige kosten lager uitvallen, maar daar staat tegenover dat er extra uitgaven gedaan zullen worden om het afstandsonderwijs mogelijk te maken. Het effect op het resultaat is naar verwachting gering. De investeringen die hiervoor gedaan moeten worden, zullen relatief beperkt zijn.