2. Beleid

2.4 Verhaal uit de praktijk - vorming

Adri Weststrate, projectleider toerusting & vorming:

We leven met onze leerlingen in een tijd waarin alles lijkt te kantelen. Vaste waarheden staan in onze maatschappij ter discussie, lijken vloeibaar. Tieners worden ‘het bos ingestuurd’ als bijvoorbeeld zelfs het geslacht geen vaststaand gegeven meer is.

Onlangs bezocht een Afrikaanse evangelist onze school. Hij was verwonderd over de mogelijkheden die de overheid ons geeft voor het geven van Bijbels gefundeerd onderwijs. Het fundament waarvan Maarten Luther zong: ‘Gods Woord houdt stand in eeuwigheid, en zal geen duimbreed wijken’.

Het is onze opdracht om niet alleen door dagopeningen, godsdienstlessen, themadagen en vaklessen, maar met ons hele zijn leerlingen vanuit dit fundament te onderwijzen. Opdat ze zich in afhankelijkheid van de zegen van de Heere mogen ontwikkelen tot participerende Nederlandse burgers. Burgers die beseffen dat ze een opdracht hebben in deze wereld: God liefhebben boven alles en onze naaste (iedereen!) als onszelf. Burgers, die trouw zijn aan deze opdracht, in het perspectief van de komende eeuwigheid.  

In 2019 is een set met reflectiekaarten ontwikkeld. Personeelsleden kunnen dit kaartenset gebruiken om op een laagdrempelige manier te reflecteren op hun vormende taak binnen de school. Doel is een verdere professionalisering ten aanzien van de toerustende en vormende taak. Ook de aanscherping van het burgerschapsonderwijs en wat dit betekent voor ons onderwijsaanbod vraagt aandacht.