3. Onderwijs

3.3 Leerlingondersteuning

Leerlingen onderwijzen, dat is het doel van het onderwijs. Leerlingen hebben daarbij ondersteuning nodig in veel verschillende vormen. De gehele organisatie van de leerlingenondersteuning is erop gericht om alle leerlingen het noodzakelijke te bieden om onderwijs te kunnen volgen. Voor een zeer beperkte groep lukt dat niet. Dan is de behoefte aan professionele hulpverlening zodanig dat een plek gezocht moet worden waar onderwijs en hulpverlening dicht bij elkaar zitten.

In de achterliggende tijd is veel aandacht gegeven aan zelfreflectie: doen we de goede dingen en doen we die goed? Dat is een blijvend punt dat aandacht vraagt. De verbetering die dat met zich meebrengt, komt uiteindelijk weer ten goede aan de leerlingen!

Het mentoraat, maar ook de leerwegondersteuning in de integratiegroepen en andere bijzondere vormen van ondersteuning, zoals in de allround/rebound of het praktijkonderwijs, zijn afgelopen jaar allemaal bekostigd uit de middelen die de school vanuit het samenwerkingsverband krijgt. Het beschikbare budget is voldoende om dat alles op een goede manier vorm te kunnen geven. Slechts dat wat direct aan het onderwijs zelf is verbonden, zoals een klassen-assistent of technisch onderwijsassistent, wordt uit de algemene middelen gefinancierd.

Passend onderwijs

Door de organisatie van ons onderwijs kunnen we nagenoeg alle leerlingen op een passende wijze onderwijs geven. We hebben in de achterliggende jaren ons ‘onderwijsgebouw’ aangevuld met een eigen ‘zorggebouw’ waarin we leerlingen met serieuze problematiek kunnen bieden wat ze elk nodig hebben.

 

Figuur: de huidige inrichting van ons Zorggebouw

De middelen die wij krijgen via het samenwerkingsverband worden (in nauw contact met het samenwerkingsverband) uitgegeven aan het volledige pakket aan activiteiten die wie aanbieden: vanaf mentoraat tot en met de opvang in de allround afdeling (onze eigen vso-voorziening).

In het aanbod aan ondersteuning is een opbouw in intensiteit aangebracht. Als we leerlingen met sterke ondersteuningsbehoeften zien instromen, bieden we als passende ondersteuning:

  1. in de reguliere klas door de docenten en het team
  2. in de reguliere klas met hulp van diverse ondersteuningsvormen: dyslexie, faalangst, SoVa, lwoo, mentoraat, vertrouwenspersonen, LOB, zorgmentoraat, enz.onder leiding van de zorgcoördinator en het begeleidingsteam
  3. deels buiten de reguliere klas: in de Integratiegroep
  4. tijdelijk buiten de reguliere klas: een of twee periodes van 13 weken in de rebound.
  5. definitief buiten de reguliere klas in de allround
  6. buiten de school: met een tlv (toelaatbaarheidsverklaring) naar het VSO

Deze inrichting van het onderwijs/zorg gebouw is in de loop van de achterliggende jaren opgebouwd en wordt continue in kleine stappen verder aangepast en verbeterd. Dit is een proces dat in gesprek met de collega’s in de volle breedte van de school vorm krijgt.