4. Bedrijfsvoering

4.3.1 Beleid en ontwikkeling

Personeelsbeleid

Het Calvijn College is een reformatorische school en heeft een duidelijke grondslag en identiteit. Gelet hierop vinden we persoonlijke vorming en identitaire ontwikkeling van groot belang. Ieder onderschrijft de identiteit en is gemotiveerd haar vorm te geven en uit te dragen. Daarnaast wordt de cultuur gekenmerkt door actief en onderzoekend leren en diepgaande gesprekken over het onderwijs.

Het personeelsbeleid begint derhalve al bij de werving: past deze persoon binnen onze identiteit, cultuur en visie op onderwijs? Aangezien we een lerende school willen zijn, zoeken we naar mensen die lerend en ontwikkelend willen zijn. We willen de professionele leercultuur verder ontwikkelen.


Veel docenten komen via duale trajecten binnen. Hiertoe heeft het Calvijn College een samenwerkingsverband afgesloten met de Zeeuwse Academische Opleidingsschool. Studenten volgen het theoretische gedeelte op de hogeschool, maar worden door schoolopleiders binnen het Calvijn College gevormd voor wat betreft het pedagogisch-didactische gedeelte.

Doorgaande persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk binnen de school als professionele leergemeenschap. Docenten leren van en met elkaar, waarbij kennis van binnen en buiten de school wordt benut, bijvoorbeeld kennis uit onderzoek. Uitgangspunt is dat de professionele ontwikkeling gekoppeld is aan onderwijskundige hoofdthema’s.

Lerarentekort

Het lerarentekort gaat het Calvijn College niet voorbij. We merken dat het voor verschillende vakken lastig is om vacatures vervuld te krijgen. Naast de externe werving is er structurele aandacht voor interne werving in bovenbouw havo/vwo. Een coördinator brengt op verschillende manieren de mogelijkheid van het leraarschap bij leerlingen voor het voetlicht. Het Calvijn College participeert in Endanbenjeleraar, een project van reformatorische scholen, en RAL (Regionale Aanpak Lerarentekort). Derhalve doen we ook mee aan initiatieven als ‘Meekijken in de klas’, ‘Uurtje voor de klas’ en de website LesgeveninZeeland.nl.

Eigen risicodrager

Het Calvijn College is eigenrisicodrager voor de kosten die gepaard gaan met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Ziektewet (ZW). Ook is zij voor 25% drager van de WW-kosten. In 2019 kreeg één persoon een WGA-uitkering in de categorie 35% - 80% arbeidsongeschikt. Er was geen instroom in de ZW. Per einde kalenderjaar bedraagt de WW-verplichting nog € 84.038 ten opzichte van € 69.171 per begin van het jaar. De WGA-verplichting is per einde kalenderjaar € 543.888 ten opzichte van € 540.108 per begin van het jaar.

Er wordt actief beleid gevoerd om risico’s op ziekteverzuim in een vroeg stadium te onderkennen en hierop actie te ondernemen, om zodoende invulling te geven aan goed werkgeverschap.