4. Bedrijfsvoering

4.3.2 Ons personeel in cijfers

Ten aanzien van de personele bezetting benoemen we hier enkele punten. Voor meer informatie kunt u het sociaal jaarverslag opvragen.

  • Per 31 december 2019 had het Calvijn College 401 medewerkers in dienst. Het aantal personeelsleden is daarmee met drie personen afgenomen ten opzichte van 2018. De omvang van het personeelsbestand uitgedrukt in fte’s is 322. Dit is 2 fte minder dan in 2018. Het verloop in 2019 laat zien dat de instroom vrijwel gelijk is aan de uitstroom.
  • De verhouding man/vrouw op het totaal van de organisatieomvang is 40,1,% vrouwen ten opzichte van 59,9% mannen. De school heeft ook een evenwichtige leeftijdsopbouw.
  • Het Calvijn College heeft evenals in voorgaande jaren een iets lager ziekteverzuimpercentage dan het gemiddelde van het landelijke voortgezet onderwijs. Er was in 2019 sprake van een lichte daling ten opzichte van 2018.
  • In 2018 waren er 45 vacatures. Het aantal OP vacatures neemt geleidelijk aan toe. In 2019 ontstonden er 5 OP-vacatures meer dan in 2018.
  • De verdeling in fte’s over functieschalen is de laatste drie jaren vrijwel onveranderd.

Professionalisering personeel

Het Calvijn College biedt mogelijkheden tot professionalisering op individueel, team-, sectie-, sector- en locatieniveau. Bij de start van het schooljaar 2019-2020 volgden 60 personen een studie, waarvan 23 studerenden voor een extra bevoegdheid op verzoek van de school. Aan het Zeeuwsbrede scholingsaanbod vanuit ZeeProf hebben 16 personeelsleden deelgenomen.