4. Bedrijfsvoering

4.4.2 Toetsing en examinering

De kaders van de examencommissie en alle taken en verantwoordelijkheden rondom examinering staan beschreven in een document en de inhoud ervan is gecommuniceerd met de betrokkenen. Voor nieuwe collega’s of collega’s die voor het eerst examinator zijn van examenklassen, geeft dit document veel houvast en helderheid. We zijn blij dat we weinig verloop hebben in de rollen van examensecretarissen, teamleiders en locatiedirecties waardoor de verantwoordelijkheden, de juiste kennis en expertise bijna vanzelfsprekend zijn.

De examencommissie komt drie dagdelen per schooljaar fysiek bij elkaar om alle ontwikkelingen, wetswijzigingen en eigen casussen te bespreken: na de septembermededelingen, na toetsweek 2 en na het Centraal Examen ter evaluatie. Bijzonderheden uit de maartmededelingen worden via het discussieplatform op SharePoint besproken met elkaar en waar nodig, in acties omgezet. Met het oog op uitbreiding van de borging van de kwaliteit is het voornemen om frequenter bij elkaar te komen. Dit wordt een onderdeel van de PDCA-cyclus bij het evalueren van de resultaten van interne audits rondom examinering.

De kwaliteitsborging van het proces rondom organisatie examinering is op orde en alle essentiële informatie rondom een toetsweek staat in een overzichtelijk draaiboek per toetsruimte, waarbij de bijzonderheden rondom extra faciliteiten per toets aangegeven staan. Ook de taken en verantwoordelijkheden voor de surveillanten, evenals wat te doen bij calamiteiten, staan beschreven.