4. Bedrijfsvoering

4.5 Communicatie

De wervingscampagne werd, zoals gebruikelijk, voor een tweede schooljaar ingezet. In het adverteren is het accent verlegd naar minder intensief tastbaar adverteren en meer online. Focus in de online werving lag op regio Tholen, we voerden daar ook een driehoeksbordencampagne. Voorafgaand aan de open dag is een excelleermiddag belegd voor groep 8-leerlingen.

Naast de werving en profilering ligt er een focus op werving van personeel. Het probleem van het lerarentekort gaat het Calvijn College niet voorbij. Het leidde onder meer tot een intensivering van het externe werven, waarbij een verschuiving plaatsvindt naar meer online bannering.

In 2019 is per locatie een collega bereid gevonden pr-taken op zich te nemen en zijn deze mensen geïnstrueerd. Dit met het oog op voldoende nieuwstoevoer en profilering/wervingskracht.

Het aanbod aan folders en brochures is kritisch langsgelopen. Dit heeft geresulteerd in een verdere afname van drukken en vaker volstaan met digitale publicatie. De periodieke bladen personeelsblad en Calvijn Contact spelen een belangrijke rol in het kader van binding. Ter gelegenheid van de opening van de vernieuwde locatie Middelburg werd in samenwerking met Trainews een glossy uitgegeven.

In 2019 was het Calvijn College tweemaal onderwerp van een flinke mediahype: in juni over het voorgenomen smartphonebeleid ‘Thuis of in de kluis’ en in september doordat een leerling het BNN-programma #BOOS inschakelde vanwege het korte broekenverbod. Beide hypes leverden belangrijke lessen op, waar we ons voordeel mee doen. Verder kreeg de school persaandacht bij positieve mijlpalen, zoals een bezoek van minister Slob, ontvangst van het predicaat Excellente School en start van het wijkproject ‘Zorg van harte’.

In 2019 is het DNA van de school uitgebreid ter sprake geweest in de schoolbrede projectgroep Anders Vooruit. In 2020 zal aan de hand van deze input gekomen worden tot herformulering van het schoolprofiel.