5. Financiën

5.1 Financiële positie

 Op www.calvijncollege.nl kunt u onder Publicaties de jaarstukken vinden met daarin opgenomen het integrale financiële jaarverslag (met jaarrekening en de goedkeurende accountantsverklaring) en het verslag van de raad van toezicht. 

5.1 Financiële positie 

Hierbij presenteren wij de balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten en de kengetallen over 2019. Per onderdeel geven we een korte toelichting met de belangrijkste aandachtspunten. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar de jaarrekening die ook in deze jaarstukken is opgenomen.

Balans

Balans per 31 december 2019

       

na resultaatverwerking

31-12-2019

31-12-2018

Activa

       

Vaste activa

 

14.089.500

 

9.417.300

Voorraden en vorderingen

 

1.806.400

 

857.400

Kortlopende effecten en liquide middelen

 

5.670.300

 

8.229.500

Totaal activa

 

21.566.200

 

18.504.100

           
           

 

Passiva

       

Eigen vermogen

       
 

Bestemmingsreserve publiek

4.639.400

 

3.763.700

 
 

Bestemmingsfondsen publiek

214.900

 

106.200

 
 

Bestemmingsfondsen privaat

-45.800

 

-47.700

 

 

Bestemmingsreserve privaat

3.972.500

 

3.972.500

 

Subtotaal eigen vermogen

 

8.781.000

 

7.794.700

           

Voorzieningen

       
 

Personeelsvoorzieningen

 

1.722.600

 

1.733.300

Schulden op lange termijn

 

5.985.000

 

3.895.000

Schulden op korte termijn

 

5.027.700

 

5.081.100

Totaal passiva

 

21.566.200

 

18.504.100


In de beginbalans zijn in verband met de fusie ook de cijfers van de voormalige Stichting Beheer Schoolgebouwen opgenomen.

Opvallende mutaties in de balans zijn:

  • De stijging in de vaste activa: dit wordt veroorzaakt door de investering in de (ver)nieuwbouw in Middelburg.
  • Het effect daarvan is ook te zien in de afname van de liquide middelen en in de toename van de langlopende schulden: de lening die is afgesloten voor de (ver)nieuwbouw was in 2018 nog niet helemaal volgestort.
  • De personele voorzieningen zijn afgenomen door de betaalde transitievergoedingen.
  • Onder de overige voorzieningen was de onderhoudsvoorziening opgenomen, deze is in verband met een stelselwijziging vrijgevallen ten gunste van het eigen vermogen.


Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten over 2019

     
 

2019

Begroting 2019

2018

Baten

     

Rijksbijdragen

29.776.400

28.199.500

27.256.100

Overige overheidsbijdragen

797.700

660.200

1.301.500

Overige baten

1.983.100

2.008.100

1.956.300

Totaal baten

32.557.200

30.867.800

30.513.900

       

Lasten

     

Personele lasten

24.908.700

24.529.100

24.457.700

Afschrijvingen

1.545.600

1.430.300

1.381.500

Huisvestingslasten

1.095.100

1.537.700

971.900

Overige materiële lasten

3.940.800

3.837.200

3.607.400

Totaal lasten

31.490.200

31.334.300

30.418.500

       

Saldo baten en lasten

1.067.000

-466.500

95.400

       

Financiële baten en lasten

-80.600

-95.500

-4.600

       

Netto resultaat

986.400

-562.000

90.800

 
Deze cijfers – ook de vergelijkende cijfers – zijn een weergave van de exploitatie inclusief Stichting Beheer Schoolgebouwen.

Hieronder wordt een aantal opvallende zaken en afwijkingen ten opzichte van de begroting genoemd:

  • In de lumpsum voor personele bekostiging is de aanvullende bekostiging, die in december 2019 binnenkwam, opgenomen. Ondanks dat hier geen beleid op gemaakt kon worden, omdat elke VO-school hiermee verrast werd, moest dit bedrag (€ 487.000) toch in het resultaat worden opgenomen. Deze gelden worden met name ingezet ten behoeve van het project Anders Vooruit.
  • De in 2018 en 2019 ontvangen techniekgelden zijn ten gunste van het resultaat gebracht. Het gaat hier om een bedrag van € 848.000. De doelen die gesteld zijn voor deze exploitatiesubsidie zijn behaald en daarom is dit bedrag gerealiseerd.
  • De personele lasten zijn licht hoger dan begroot uitgevallen. Dit wordt met name veroorzaakt door uitbetaalde transitievergoedingen.
  • De lagere huisvestingslasten hebben als oorzaak de lagere onderhoudskosten en het wegvallen van de onderhoudsvoorziening: er was een dotatie begroot van € 296.000.
  • Onder de financiële lasten is te zien dat dit jaar de rente op de lening voor het gebouw in Middelburg is opgenomen.


Het resultaat over 2019 is ruimschoots positief. Daarbij moet echter wel beseft worden dat er een eenmalige bate van € 487.000 en een realisatie van € 848.000 aan techniekgelden in verwerkt zijn, zoals hierboven toegelicht. Het genormaliseerde resultaat komt dus negatief uit. Het beleid dient gemaakt te worden op structurele baten en structurele lasten. Zoals elders toegelicht is het dus noodzakelijk dat de financiële huishouding op orde komt, en daartoe zijn ook de nodige stappen gezet.

Kengetallen

Hieronder worden de belangrijkste kengetallen weergegeven, met de uitleg waar dat kengetal voor staat. In de laatste kolom staat de signaleringswaarde. Te zien is dat we bij alle kengetallen aan de ‘goede kant’ zitten. Dat geeft aan dat de financiële situatie wel gezond is, maar we verwijzen naar de opmerkingen die gemaakt zijn bij de exploitatie over het genormaliseerd resultaat.

 

Solvabiliteit II     2019 2018   Signalering
Kunnen we aan onze financiële verplichtingen voldoen? 49% 51% 30%
             
Current ratio     1,49 1,79 0,75
Kunnen we snel onze kortlopende schulden voldoen?        
             
Rentabiliteit     3,03% 0,30% 0%
Evenwicht tussen baten en laten            
             
Personeelslast in verhouding tot totale baten 76,5% 80,1% 90%
             
Weerstandsvermogen      27,0% 25,5% 10%
Kunnen we financiële risico's dragen?          
             
Huisvestingsratio     5,1% 4,4% 10%
Welk deel van onze kosten betreffen huisvesting?