6. Bijlagen

6.1 Klachtenafhandeling

Onze school heeft een klachtenregeling. Deze is er zowel voor ouders als voor personeel. Wanneer een klacht niet in goed overleg met de directbetrokkene kan worden opgelost, wordt de klacht behandeld volgens deze regeling. Dit kan uitmonden in een officiële klacht bij de klachtencommissie. In 2019 is geen enkele klacht ingediend bij deze commissie.

Binnen de school fungeren twee personen als vertrouwenspersoon klachtenregeling: de heer W.J. Klaassen en mw. M.E. Kole–de Koster.

Klachten in 2019

Er zijn dit jaar diverse vragen en klachten bij de vertrouwenspersonen klachtenregeling binnengekomen. De vragen en klachten gingen onder andere over conflicten en ongewenste omgangsvormen. Er zijn gesprekken gevoerd, er is gevraagd en ongevraagd advies gegeven en er zijn aanbevelingen gedaan aan de school. Ook zijn er maatregelen genomen om de zaken in ieders belang en naar tevredenheid op te lossen. In de meeste gevallen is de situatie aantoonbaar verbeterd. Er zijn geen officiële klachten ingediend bij de klachtencommissie.