Intro

Perspectief

Door middel van dit jaarverslag leggen we op een beknopte manier verantwoording af over het kalenderjaar 2019. We mogen met dankbaarheid terugzien op wat er in dat jaar is gebeurd. Natuurlijk in de eerste plaats omdat we er als Calvijn College mogen zijn. Een school waar iedere dag de Bijbel opengaat en waar we vanuit een Bijbelse visie een bijdrage mogen leveren aan vorming en opleiding van onze leerlingen. Ook zijn we blij met de leerresultaten; het doet goed om te zien dat de inspanningen van onze medewerkers zich vertalen in goede opbrengsten.

Onze school is niet in alle opzichten in goede conditie. Hoewel we in financieel opzicht over voldoende middelen beschikken om het onderwijs te bekostigen, zijn de structurele inkomsten al jarenlang lager dan de kosten. Mede om die reden hebben we in 2019 een project opgestart met als doelstelling de structurele knelpunten in de organisatie van ons onderwijs en in de exploitatie van de school op te lossen. Dat project zal een aantal jaren duren.

Iedere dag ervaren we dat op het Calvijn College een team van gedreven medewerkers met hart voor leerlingen aan het werk is. Maar ook ervaren we dat dit plaatsvindt in een gebroken wereld. Het aantal leerlingen dat bijzondere zorg nodig heeft, neemt toe. Hoewel de oorzaken daarvoor veelal in de thuissituatie moeten worden gezocht, stelt begeleiding van deze leerlingen hoge eisen aan onze medewerkers. Omdat we een school zijn en geen zorginstelling, vraagt dat voortdurend om professionele begrenzing.

We zijn een christelijke school. Mede daarom zijn we het kalenderjaar 2019 gestart met een gezamenlijke bezinningsdag. Bezinning op onze opdracht. Dat is onze jongeren toe te rusten om als levende, toegewijde christenen hun plaats in de maatschappij in te kunnen nemen. Als een zoutend zout. Als mannen en vrouwen die God willen dienen en van Zijn liefde getuigen. Zo mag er in onze school worden geplant en natgemaakt. Maar het is God die de wasdom geeft.

Goes, maart 2020


Jan Bakker
voorzitter college van bestuur

Leeswijzer

In het eerste hoofdstuk geven we u in vogelvlucht een beeld van de organisatie en het onderwijsaanbod van het Calvijn College, waarna in het tweede hoofdstuk wordt aangegeven waar we voor staan en hoe dat een vertaling kreeg in beleid. In hoofdstuk 3 leest u over onderwijsresultaten en ontwikkelingen die zich voordeden op het gebied van onderwijs en leerlingondersteuning. In hoofdstuk 4 treft u afdelingsverslagen aan en krijgt u een beeld van personeelsontwikkelingen, opleidingsschool en onderzoek. Het verslag sluit in hoofdstuk 5 af met een compacte weergave van de financiële situatie van de school. Een uitgebreide weergave daarvan vindt u in de jaarrekening 2019.