4. Bedrijfsvoering

4.3.2 Ons personeel in cijfers

Ten aanzien van de personele bezetting benoemen we hier enkele punten. Voor meer informatie kunt u het sociaal jaarverslag opvragen.

  • Per 31 december 2020 had het Calvijn College 388 medewerkers in dienst. Het aantal personeelsleden is daarmee met dertien personen afgenomen ten opzichte van 2019. De omvang van het personeelsbestand uitgedrukt in fte’s is 305. Dit is 17 fte minder dan in 2018. Het verloop in 2020 laat zien dat de instroom beduidend lager is dan de uitstroom.
  • De verhouding man/vrouw op het totaal van de organisatieomvang is 40,95,% vrouwen ten opzichte van 60,05% mannen (percentages op basis van aantallen personen). De school heeft ook een evenwichtige leeftijdsopbouw.
  • Het Calvijn College heeft evenals in voorgaande jaren een iets lager ziekteverzuimpercentage dan het gemiddelde van het landelijke voortgezet onderwijs. Er was in 2020 sprake van een verdere daling ten opzichte van 2018 en 2019.
  • In 2020 waren er 33 vacatures, te weten 21 OP-vacatures en 12 OOP-vacatures.
  • De verdeling in fte’s over functieschalen is de laatste drie jaren vrijwel onveranderd.

Eigen risicodrager

Het Calvijn College is eigenrisicodrager voor de kosten die gepaard gaan met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Ziektewet (ZW). Ook is zij voor 25% drager van de WW-kosten. In 2020 was er geen nieuwe instroom in de WGA. Er was ook geen instroom in de ZW.

Per einde kalenderjaar bedraagt de WW-verplichting nog € 80.963 ten opzichte van € 84.038 per begin van het jaar. De WGA-verplichting (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten) is per einde kalenderjaar € 421.967 ten opzichte van € 543.888 per begin van het jaar.

Er wordt actief beleid gevoerd om risico’s op ziekteverzuim in een vroeg stadium te onderkennen en hierop actie te ondernemen, om zodoende invulling te geven aan goed werkgeverschap.

Professionalisering personeel

Het Calvijn College biedt mogelijkheden tot professionalisering op individueel, team-, sectie-, sector- en locatieniveau. Bij de start van het schooljaar 2019-2020 volgden 50 personen een studie, waarvan 22 studerenden voor een eerste bevoegdheid en met een eerste dienstbetrekking. Aan het Zeeuwsbrede scholingsaanbod vanuit ZeeProf hebben 12 personeelsleden deelgenomen.