4. Bedrijfsvoering

4.4.3 Visie en toetsbeleid rondom examinering

Het Calvijn College heeft een aantal praktische kaders die het huidige toetsbeleid vormen. Het PTA voldoet bij de meeste vakken steeds beter aan het afsluitende karakter. De aanpassingen aan het PTA vanwege het wegvallen van het centraal examen zijn voor veel vakgroepen een eyeopener geweest. Zo zijn (deel)toetsen geschrapt wanneer de eindtermen reeds gedekt waren. Bij de uitvraag van het nieuwe PTA 2020-2021 hebben veel vakgroepen het aantal toetsen op voorhand gereduceerd. De geformuleerde visie op schoolexamentoetsen wordt geïntegreerd in de totaalvisie op onderwijs, leren en toetsing die medio juni 2021 gedeeld en besproken zal worden met de docenten. De implementatie hiervan zal gelijklopen met het beleid om schoolexamens alleen afsluitend summatief te toetsen.