5. Financiën

5.3 Vooruitblik

De meerjarenbegroting laat een positieve ontwikkeling zien. Dat heeft te maken met de taakstelling om te komen tot een structurele begrotingsruimte van 2% van de personele baten en 1% van de materiële baten. Deze begrotingsruimte is nodig om onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen. Dit alles moet gezien worden in het kader van het schoolbrede project Anders Vooruit.

In de periode die deze meerjarenbegroting bestrijkt, zijn geen grote investeringsprojecten voorzien. Er zal dan ook geen financiering nodig zijn. In verband met de taakstelling op personele lasten zal het aantal medewerkers in die periode licht afnemen.