6. Bijlagen

6.2 Verklarende woorden- en begrippenlijst

bgt = begeleidingsteam
bhv = bedrijfshulpverlening
bovenbouw = leerlingen in klas 3 en hoger
cdl = centrale dienst leerlingenzorg
cvb = college van bestuur
hbo = hoger beroepsonderwijs
iab = interne ambulante begeleiding
lob = loopbaanoriëntatie en –begeleiding
lr = leerlingenraad
mbo = middelbaar beroepsonderwijs
mr = medezeggenschapsraad
oar = ouderadviesraad
OCW = Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
onderbouw = leerlingen in klas 1 en 2
OOP = onderwijsondersteunend personeel
OP = onderwijsgevend personeel
rvt = raad van toezicht
stream = niveau in de onderbouw, er zijn vier verschillende streams
teamleider = persoon die verantwoordelijk is voor een bepaald deel van het onderwijs binnen een locatie, valt rechtstreeks onder de locatiedirecteur
VVOGGZ = Vereniging tot het verstrekken van voortgezet onderwijs op gereformeerde grondslag in de provincie Zeeland
ZAOS = Zeeuwse Academische Opleidingsschool
ZAT = zorgadviesteam. Aan vergaderingen neemt naast de zorgcoördinator en de vertrouwenspersonen van de locatie, een aantal externe deskundigen deel. Leerlingen met complexe of onduidelijke problematiek worden, na overleg met ouders, besproken.