Intro

Allesbehalve normaal

Alstublieft! Het jaarverslag van het Calvijn College over het jaar 2020. Het jaar 2020 was geen normaal jaar. Voor niemand, maar zeker niet voor onze medewerkers en leerlingen. De coronapandemie zette figuurlijk alles op z’n kop. En ook werden veel van onze leerlingen en medewerkers door het virus getroffen. We mogen met dankbaarheid constateren dat niemand daaraan is overleden of er ernstige gevolgen aan overgehouden heeft. God spaarde ons!

Wat we in het jaar 2020 hebben geleerd is dat, als het moet, er veel kan. In een korte tijd werd het onderwijs omgebouwd van fysiek lesgeven op school naar afstandsonderwijs. Daarbij werd steeds meer gebruik gemaakt van digitale middelen, dankzij grote investeringen die we in 2019 hadden gedaan in de modernisering van onze IT-infrastructuur en in laptops voor alle docenten. Deze transitie naar afstandsonderwijs was noodzakelijk maar heeft tegelijkertijd een grote wissel getrokken op onze docenten en leerlingen. En niet te vergeten, ook op de gezinnen en ouders en verzorgers. Bovendien zijn bij een deel van onze leerlingen leerachterstanden ontstaan die een claim op de toekomst leggen.

 

Anders Vooruit heeft eerste resultaten opgeleverd

 

Als gevolg van de coronacrisis hebben we in 2020 geen goed beeld kunnen vormen van de leeropbrengsten. Ook de examenresultaten geven een vertekend beeld, vanwege het feit dat in 2020 geen centraal examen is afgenomen. Als gevolg van de tweede lockdown, waartoe in december 2020 werd besloten, blijft de ontwikkeling van leerresultaten en leeropbrengsten onduidelijk. Desalniettemin ontvingen in januari 2021 vier afdelingen van het Calvijn College van Elsevier Weekblad het label ‘superschool’. We zijn daar blij mee, maar we doen het in eerste instantie niet voor een cijfer dat alleen op opbrengsten is gebaseerd. We willen hartelijk onderwijs geven, waarbij we het welzijn van onze leerlingen op het oog hebben. En natuurlijk, we gaan en staan ook voor goed onderwijs!

In onze school wordt hard gewerkt aan de toekomstbestendigheid van onze school. In 2019 zijn we gestart met het project Anders Vooruit. Daaraan is ook in 2020 heel veel aandacht en energie besteed. Met een team van medewerkers zijn per opleiding streefbeelden gebouwd. Met deze streefbeelden voor ogen worden mogelijkheden verkend om de inrichting van de organisatie van het onderwijs aan te passen binnen het kader van de beschikbare financiële middelen. Daarbij blijven we streven naar goed christelijk onderwijs en een goede leerlingenzorg die hand in hand gaan met een gezonde financiële exploitatie. Dit project vordert gestaag en heeft in het jaar 2020 de eerste resultaten opgeleverd.

Het Calvijn College is een christelijke school. De Bijbel is ons feilloos richtsnoer bij alles wat we doen. Dat wil niet zeggen dat alles goed gaat. Want wij zijn allemaal zondaren en dragen een verdorven hart in ons. Maar desondanks mag de boodschap van het Evangelie iedere dag aan de harten van onze leerlingen worden gelegd: ‘voor verloren zondaren is er verlossing te verkrijgen door het offer van de Heere Jezus Christus’. Wij bidden en zien er naar uit dat de Heere dat zegent. Want onze opdracht en roeping is om in afhankelijkheid van onze Schepper een bijdrage te leveren aan de toerusting en opleiding van onze jongeren, zodat ze als toegewijde christenen hun plaats in de maatschappij kunnen innemen.

Goes, maart 2021


Jan Bakker
voorzitter college van bestuur

Leeswijzer

In het eerste hoofdstuk geven we u in vogelvlucht een beeld van de organisatie en het onderwijsaanbod van het Calvijn College, waarna in het tweede hoofdstuk wordt aangegeven waar we voor gaan en hoe dat een vertaling kreeg in beleid. In hoofdstuk 3 leest u over resultaten en ontwikkelingen die zich voordeden op het gebied van onderwijs en leerlingondersteuning. In hoofdstuk 4 treft u afdelingsverslagen aan en krijgt u een beeld van personeelsontwikkelingen, opleidingsschool en onderzoek. Het verslag sluit in hoofdstuk 5 af met een compacte weergave van de financiële situatie van de school. Een uitgebreide weergave daarvan vindt u in de jaarrekening 2020.