2. Beleid

2.1 Strategie

Het motto van het strategisch beleidsplan 2018-2022 is ‘Leren is vooruitzien’. De periode van vier jaar is lang en om halverwege ook de plannen te analyseren, hebben we gekozen om deze periode op te delen in een schoolplan voor 2018– 2020 en voor 2020–2022. We richten ons met schoolplan 2020-2022 op het continueren van de gekozen focuspunten vanuit het strategisch beleidsplan, waaronder vorming, uitdagend onderwijs, deskundige docenten en leerlingondersteuning.

Leeropbrengsten
De kwantitatieve leeropbrengsten van 2021 en de daarvoor liggende jaren vinden hun weerslag in de doorstroomcijfers en de examenresultaten van de leerlingen (Vensters en NRO-rapportages). Als gevolg van de coronapandemie is het niet mogelijk om de resultaten over het cursusjaar 2020-2021 als representatief te beschouwen. Datzelfde zal gelden voor de cijfers over het cursusjaar 2021-2022. Maar het onderwijs op onze school laat zich niet alleen in leeropbrengsten vangen. Vooral als het gaat om vorming en welzijn. Daarom maken we naast de rapportages over leeropbrengsten ook gebruik van de resultaten van welzijnsenquêtes en andere kwalitatieve instrumenten.

Zoals reeds in de Intro is vermeld hebben we onder de vlag van het project Anders Vooruit goede vorderingen gemaakt met het ontwikkelen van een route voor een toekomstbestendige school. De ontwikkelde producten en concepten zijn belangrijke ingrediënten voor het nieuwe schoolplan voor de periode 2022-2026.

Nieuwe schoolplan
Voor het nieuwe schoolplan is ‘Ons verhaal’ van Anders Vooruit de basis. Dit is een document waarin de vragen: ‘waar willen we voor staan’, ‘op welke gebieden willen we onze leerlingen vormen’ en ‘waar willen we voor gaan’ centraal staan. Ook zijn er streefbeelden per onderwijskolom ontwikkeld, dat zijn de doelen voor het nieuwe schoolplan.

Naar verwachting krijgt het nieuwe schoolplan de titel ‘Samen leren door onderwijzen’. ‘Waar we samen leren’ vormt de ondertitel van het logo van onze school. Maar de vlag ‘leren’ dekt niet de gehele lading. Het gaat om veel meer dan het verwerven van kennis. Zeker voor een school als de onze; een christelijke school met de Bijbel als de Bron. Daarom plaatsen we het leren binnen het kader van Bijbelse vorming, met verwijzing naar Psalm 32 vers 8: ‘Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn.’

Investeren in relaties
We vinden het belangrijk om als school goede relaties te onderhouden met onze belangrijke stakeholders. Daarom investeren we daar actief in. Met ouders, kerken, collega-scholen, bedrijven, gemeentes, etc. Wij staan per definitie positief ten opzichte van samenwerkingsprojecten of -verbanden, mits ze een doel dienen wat we ondersteunen en mits dat doel realiseerbaar is (zie ook 2.3). Dat kan zelfs betekenen dat we samenwerken zonder dat we zelf voordeel kunnen behalen terwijl dat voor onze samenwerkingspartners wel het geval is. In de praktijk ervaren we dat, als de verhoudingen goed zijn, er wisselwerking ontstaat: datgene wat je geeft, krijg je op een ander moment en in een andere vorm weer terug; hetzij materieel of immaterieel. Ook dat hebben we in 2021 opnieuw ervaren.