2. Beleid

2.2 Ontwikkelingen

Sterk techniekonderwijs Zeeland

Net als veel andere regio’s in het land kampt Zeeland met een personeelstekort in de technische sector. Om voor de toekomst dit tekort te verkleinen of zelfs op te lossen zijn Zeeuwse vmbo-scholen, het mbo en het bedrijfsleven in de Oosterschelderegio nog intensiever met elkaar gaan samenwerken. De resultaten van het project Sterk Techniek Onderwijs (STO) zijn steeds meer zichtbaar in de school, zodat er sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs is dat beter aansluit op de behoeften en wensen vanuit het bedrijfsleven. Van goed onderhouden machines, laserprinters, techniekinstructeurs, tot leerlingen die (nog) enthousiaster zijn geworden voor techniek.

De ambities voor dit project richten zich op drie thema’s:

  1. versterken van de beroepspraktijk in de technische profielen (binnen en buiten de school);
  2. versterken van het loopbaanleren in de onderbouw van het vmbo bb/kb/gl en in de niet-technische profielen en leerwegen;
  3. intensiveren van de samenwerking in de keten vmbo-mbo.

 

Project Anders Vooruit

Om onze school toekomstbestendig te maken zijn we voor het derde schooljaar intensief bezig met fase 2 van het project Anders Vooruit. Veel ontwikkelingen vinden nu decentraal plaats. Op alle locaties zijn docenten, onderwijsondersteunend personeel en schoolleidingprocesmatig bezig aan verschillende thema’s, zoals flexibilisering van ons onderwijs en roosters, leren en toetsen. Vanuit onze missie en visie worden mogelijke routes en vernieuwingen uitgewerkt die passen bij het DNA van onze school. De resultaten vanuit fase 1 vormen de basis van het traject, dat straks ook onderdeel zal zijn van het nieuwe schoolplan (2023-2026). Vanuit gezamenlijk opgestelde uitgangspunten (Ons Verhaal) zijn voor iedere locatie en afdeling onderwijskundige streefbeelden en concreet omschreven adviezen geformuleerd voor wat betreft taakbeleid, financiële optimalisatie, aansturing en organisatie vanuit de vaksecties en de professionalisering van docenten.

Project doorgaande leerlijn 

Het afgelopen jaar is er vanuit dit project verder gewerkt aan het schrijven van vakleerplannen van secties in de avo-vakken van vmbo/havo/vwo. Naast de vakinhoudelijke zaken moeten in deze plannen identiteit, vorming en toetsing ook een duidelijk plek krijgen. Door de uniformiteit in proces en product en intensieve projectaansturing komen de doorgaande leerlijnen steeds beter in beeld. Afstemming tussen locaties met dezelfde stream of afdeling is wenselijk voor een optimale aansluiting van ons onderwijs en een goede overgang van de leerling.

Covid-19

Op het moment van afronden van dit bestuursverslag hebben we helaas nog steeds te maken met beperkende maatregelen als gevolg van Covid-19. De praktische gevolgen voor onze school zijn groot. Het doet onwerkelijk aan om onze school regelmatig niet te zien bruisen door de aanwezigheid van alle leerlingen en docenten. Er werd een enorme inspanning geleverd om het (afstands)onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. We hopen en bidden dat de situatie aanstaand schooljaar weer wel enigszins genormaliseerd zal zijn, maar zeker ook hierin geldt; Deo Volente!