3. Onderwijs

3.3 Leerlingondersteuning

Leerlingen onderwijzen, dat is het doel van het onderwijs. Leerlingen hebben daarbij ondersteuning nodig in veel verschillende vormen. De gehele organisatie van de leerlingenondersteuning is erop gericht om alle leerlingen het noodzakelijke te bieden om onderwijs te kunnen volgen. Voor een zeer beperkte groep lukt dat niet. Dan is de behoefte aan professionele hulpverlening zodanig dat een plek gezocht moet worden waar onderwijs en hulpverlening dicht bij elkaar zitten.

Toename ondersteuningsbehoeften
De effecten van de pandemie zijn in de school onder andere helder zichtbaar geworden in de algehele toename van het aantal leerlingen met een complexe(re) ondersteuningsbehoefte. De effecten daarvan worden vooral gemerkt door de medewerkers in de integratiegroepen, de ambulant begeleiders en de vertrouwensmentoren. We zijn dankbaar dat deze collega’s in staat zijn geweest om voor de meeste van deze leerlingen te bieden wat ze nodig hadden. Maar dat we soms tegen onze grenzen aangelopen zijn, kan niet worden ontkend.

Integratiegroepen
De eerder ingezette lijn om de integratiegroepen te versterken met hoger opgeleid personeel is verder vormgegeven. Er is een aantal van hen zelf weer naar school gegaan en een opleiding tot pedagogisch educatief professional gaan volgen. Alle integratiegroepen (en elke locatie heeft er één of meer) zijn nu de gehele week bezet met deze gekwalificeerde collega’s.

Vertrouwensmentoren
We hebben op school een traject achter de rug waarbij de voormalige vertrouwenspersonen zich hebben bezonnen op hun taak. De conclusie was dat zij beter door de school kunnen gaan onder een andere benaming. Een benaming die beter past bij wat hun taak is; luisteren naar leerlingen en samen zoeken, met anderen, naar de goede route naar de toekomst. De formele titel vertrouwenspersoon past bij een specifieke taak in het kader van het klachtrecht, niet bij de taak die met heeft. Daarom is hierover helderheid geschapen, in de school en voor deze collega’s zelf.

Leerlingdossiers in Magister
Een professional die aan het werk is kan heel gemakkelijk een bestand ‘even opslaan’ op de schijf van de laptop of in OneNote een mooie vergaderomgeving maken waar anderen ook bij kunnen, waar ook de notulen te vinden zijn van eerdere overleggen. Dit alles is echter niet in overeenstemming met de eisen van de AVG én met de noodzaak dat elke leerling een dossier heeft op één plek zodat dit dossier in de gehele schoolloopbaan beschikbaar blijft. We hebben een grote stap gezet in een vernieuwde inrichting van Magister, zodanig dat nu alle onderdelen van een leerlingdossiers wel op één plaats te vinden zijn: in Magister. Ook is hier de mogelijkheid aan toegevoegd om ouders te betrekken of zaken met hen te delen.

Verdere versterking van de samenwerking van onderwijs en ondersteuning
De leerlingenondersteuning ondersteunt; niet alleen de leerling, maar feitelijk het hele primaire proces. Onderwijs en ondersteuning hebben elkaar hard nodig. Afgelopen jaar is er onderzocht hoeveel leerlingen bij de ondersteuning terecht komen met vragen die wellicht ook door docenten kunnen worden voorkomen. Meer dan de helft van de ondersteuningsvragen in de begeleidingsteams hebben te maken met de noodzakelijke aandacht voor de executieve vaardigheden in het onderwijs. Leerlingen moeten daar dan op ondersteund worden. Het zal de komende tijd de aandacht vragen om hierover de verbinding te zoeken met de docenten in de klas, zodat de druk op de ondersteuning omlaag kan. Het is een onderwerp dat een beetje vergeten lijkt te zijn, maar wat zeker ook in het lesgeven de benodigde aandacht moet krijgen.