4. Bedrijfsvoering

4.3.2 Ons personeel in cijfers

Ten aanzien van de personele bezetting benoemen we hier enkele punten. Voor meer informatie kunt u het sociaal jaarverslag opvragen.

Per 31 december 2021 had het Calvijn College 398 medewerkers in dienst. Het aantal personeelsleden is daarmee met tien personen toegenomen ten opzichte van 2020. De omvang van het personeelsbestand uitgedrukt in fte’s is 300. Dit is 5 fte minder dan in 2020.

De verhouding man/vrouw op het totaal van de organisatieomvang is 42% vrouwen ten opzichte van 58% mannen (percentages op basis van aantallen personen). De school heeft ook een evenwichtige leeftijdsopbouw.

Het Calvijn College heeft evenals in voorgaande jaren een lager ziekteverzuimpercentage dan het gemiddelde van het landelijke voortgezet onderwijs. Er was in 2021 sprake van een iets hoger verzuimpercentage ten opzichte van de voorgaande jaren.

In 2021 waren er 57 vacatures, te weten 35 OP-vacatures en 22 OOP-vacatures.

De verdeling in fte’s over functieschalen is de laatste drie jaren vrijwel onveranderd.

Eigen risicodrager

Het Calvijn College is eigenrisicodrager voor de kosten die gepaard gaan met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Ziektewet (ZW). Ook is zij voor 25% drager van de WW-kosten. In 2020 was er geen nieuwe instroom in de WGA. Er vier collega’s in de ZW ingestroomd.

Per einde kalenderjaar (2021) bedraagt de WW-verplichting nog € 27.223 ten opzichte van € 62.653 per begin van het jaar. De WGA-verplichting (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten) is per einde kalenderjaar € 286.812 ten opzichte van € 435.084 per begin van het jaar.

Er wordt actief beleid gevoerd om risico’s op ziekteverzuim in een vroeg stadium te onderkennen en hierop actie te ondernemen, om zodoende invulling te geven aan goed werkgeverschap.

 

Professionalisering personeel

Het Calvijn College biedt mogelijkheden tot professionalisering op individueel, team-, sectie-, sector- en locatieniveau. Bij de start van het schooljaar 2020-2021 volgden 46 personen een studie, waarvan 22 studerenden voor een eerste bevoegdheid en met een eerste dienstbetrekking. Aan het Zeeuwsbrede scholingsaanbod vanuit ZeeProf hebben 14 personeelsleden deelgenomen.