Intro

Geen standaardjaar

Graag bieden we u het jaarverslag aan van het Calvijn College over het kalenderjaar 2021. Het tweede coronajaar op rij. Beslist geen ‘standaard jaar’ dus. Net als het voorgaande jaar werd het werken en leren in de school gedomineerd door de effecten van de coronapandemie. Niet alleen in het omgaan met de effecten van fysiek afwezige medewerkers en leerlingen wegens ziekte of quarantaine, maar ook in het omgaan met de gevolgen van de pandemie. Want leken deze gevolgen aanvankelijk nog wel mee te vallen, gedurende het tweede deel van het kalenderjaar 2021 werd steeds duidelijker dat een deel van de leerlingen grote achterstanden hebben opgelopen. En in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar zet dit proces zich voort.

Als reactie op de coronapandemie heeft de overheid het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ontwikkeld. Gedurende een periode van 2 jaar – de cursusjaren 2021-2022 en 2022-2023 – worden extra middelen ter beschikking gesteld om de achterstanden die zijn opgelopen weg te werken. Voor alle locaties binnen onze school is een NPO-plan opgesteld, binnen het kader van de voorwaarden die de overheid daarvoor heeft gesteld. Deze plannen worden inmiddels uitgevoerd, voor zover we daartoe tot heden in staat zijn. Wat ons daarbij parten speelt is dat we in onvoldoende mate beschikken over personeel wat voor uitvoering van deze plannen nodig is. Op het gebied van werving en selectie zetten we alle beschikbare middelen in maar het aanbod is schaars.

Hoewel we stevig worden gehinderd door de effecten van de coronacrisis, proberen we ten aanzien van het project Anders Vooruit (AV) koers te houden. Dat is complex, want de uitvoering van de NPO-plannen vraagt ook tijd en aandacht. Toch hebben we in 2021 het centrale deel van het AV-project kunnen afsluiten en is het project overgegaan naar een decentrale modus waarbij op de locaties de ontwikkelde concepten verder worden uitgewerkt en door middel van pilots worden uitgetest. Daarnaast blijft een kleine centrale regiegroep doorwerken aan ontwikkeling en uitwerking van thema’s die betrekking hebben op de gehele school. Al deze AV-inspanningen staan in het teken van het bouwen van een toekomstbestendige school.

Met de gemeenten Goes en Tholen zijn we al geruime tijd in gesprek over onze huisvesting. Ten aanzien van de locatie in Tholen wordt nagedacht over renovatie of nieuwbouw. In het kalenderjaar 2022 zal daar naar verwachting een besluit over worden genomen. Voor de locaties in Goes wordt met de gemeente nagedacht over een plan om op een nieuwe locatie een nieuwe school te bouwen waar dan, naast de huidige locaties in Goes, ook de locatie Krabbendijke Kerkpolder en het PRO-onderwijs en de allround-/ reboundvoorzieningen uit de locatie Krabbendijke Appelstraat in worden geïntegreerd. De gemeente Goes staat positief tegenover dit initiatief. Ook ten aanzien van dit plan zal er naar verwachting in 2022 duidelijkheid ontstaan over de uitvoerbaarheid en de planning.

 

Alleen dan kunnen ze als toegewijde christenen hun plaats in de maatschappij innemen

 

Op onze school staat de Bijbel centraal. Iedere schooldag wordt de boodschap van het Evangelie aan de harten van de leerlingen gelegd. Een boodschap van hoop en genade voor verloren zondaren. Een boodschap van vrede door het bloed van het kruis. Die boodschap wordt in alle gebrek gebracht. Maar het is ons gebed en ons uitzien dat de wind van de Heilige Geest ‘de hof van onze school zal doorwaaien’ en dat deze boodschap de harten van onze leerlingen zal raken. Dat ze niet langer verder kunnen leven tot ze zeker weten dat de Heere Jezus hun Redder en Verlosser is. Want alleen dan kunnen ze als toegewijde christenen, die heilig voor God leven, hun plaats in de maatschappij innemen.

Goes, februari 2022

J. (Jan) Bakker

Voorzitter College van Bestuur

 

Leeswijzer

In het eerste hoofdstuk geven we u in vogelvlucht een beeld van de organisatie en het onderwijsaanbod van het Calvijn College, waarna in het tweede hoofdstuk wordt aangegeven waar we voor gaan en hoe dat een vertaling kreeg in beleid. In hoofdstuk 3 leest u over resultaten en ontwikkelingen die zich voordeden op het gebied van onderwijs en leerlingondersteuning. In hoofdstuk 4 treft u afdelingsverslagen aan en krijgt u een beeld van personeelsontwikkelingen, opleidingsschool en onderzoek. Het verslag sluit in hoofdstuk 5 af met een compacte weergave van de financiële situatie van de school. Een uitgebreide weergave daarvan vindt u in de jaarrekening 2021.