1. Profiel

1.2 Structuur

De stichting Calvijn College, aangestuurd door het college van bestuur, functioneert onder de schoolvereniging VVOGGZ, vereniging tot het verstrekken van voortgezet onderwijs op gereformeerde grondslag voor de provincie Zeeland. De raad van toezicht van de stichting is tegelijkertijd het bestuur van de schoolvereniging.

De organisatiestructuur van schoolvereniging en stichting en de interne managementstructuur ziet u weergegeven in het onderstaande organogram.

Horizontale verantwoording

Ten aanzien van horizontale verantwoording zijn er in hoofdzaak de volgende belanghebbenden:

  • Ouders: ouders worden vertegenwoordigd in de ouderadviesraden (per locatie) en in de medezeggenschapsraad (mr). In die vergaderingen wordt beleid afgestemd en informatie gedeeld. Naast (nieuws)brieven worden ouders geïnformeerd met het tweejaarlijkse magazine Calvijn Contact.
  • Leerlingen: er is een leerlingenraad per locatie, een schoolbrede leerlingenraad en een leerlingvertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad.
  • Medewerkers: er is een personeelsraad per locatie. Daarnaast hebben personeelsleden zitting in de (p)mr.
  • Aangesloten kerken: er is een adviesraad voor de kerken, waarin periodiek overleg wordt gevoerd met kerken om informatie te delen en af te stemmen. Deze raad heeft geen statutaire status.
  • Leden van de VVOGGZ: er is jaarlijks een ledenvergadering waarin verslag wordt gedaan van het gevoerde beleid in het achterliggende kalenderjaar.