5. Financiën

5.6 Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Ook het achterliggende jaar had de coronacrisis nog grote gevolgen en niet in het minst voor de leerlingen. Met name de achterstanden op sociaal-emotioneel gebied werden steeds meer duidelijk.

Het kernteam NPO heeft ook dit jaar gefunctioneerd en bestond uit:

  • voorzitter College van Bestuur
  • directeur Onderwijs
  • hoofd Personeel en Communicatie
  • hoofd Financiën en Beheer

De middelen zijn per locatie ingezet. Op elke locatie is een NPO-klankbordgroep van docenten en/of teamleiders hiermee aan de slag gegaan. De inventarisatie zoals die was gemaakt, heeft een update gekregen. Door hen is de schoolscan uitgevoerd, om te inventariseren waar de achterstanden zich bleven manifesteren.

In de kaders die door het kernteam en het MT zijn vastgesteld is onder meer vastgelegd dat we geen structurele verplichtingen richting personeel of langlopende verplichtingen op financieel gebied aangaan als gevolg van uitvoering van NPO-plannen.

Aan de hand van de menukaart is door alle locaties opnieuw een plan opgesteld. De belangrijkste interventies zijn als volgt:

Meer onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

Extra uren diverse vakken

Extra contacttijd, uitbreiding mentoraat

Versterken loopbaanperspectief

Inzet resultaatverbeteringstoetsen

 

B Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

Training met extern bureau

Leerlingvolgsysteem specifiek voor PRO-leerlingen

Invoering Kijkwijzer en Leerlingbespreking.nl

Extra lessen om achterstanden rekenonderwijs weg te werken

 

C Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen

Sportactiviteiten

Bezoeken culturele objecten

Extra inzet leerlingenzorg

Elke klas een sessie ervaringsleren om leerklimaat te verstevigen

Uitbreiding FTE Orthopedagoog

 

D Ontwikkeling van executieve functies van leerlingen

Ontwikkeling en verstrekking studiegids

Versterken IG-begeleiding

Huiswerkklas

 

E (Extra) inzet van personeel en ondersteuning

Extra inzet onderwijsassistentie

Uitbreiden formatie Praktijkonderwijs

Uitbreiden formatie Intern ambulant begeleider

Klassenverkleining H4/H5

Uitbreiden formatie instructeurs praktijkvakken

 

Faciliteiten en randvoorwaarden

Online licenties om achterstanden weg te werken

Extra aanschaf laptops / bijspijkerprogramma's

Versterken en stimuleren leesonderwijs en leerproces

Versterking begeleiding beginnende docenten

 

Zoals uit de gekozen interventies blijkt, kwam uit de scans naar voren dat de problematiek vooral ligt op het sociaal-emotionele vlak en de executieve vaardigheden. Vandaar dat met name in leerlingenzorg meer geïnvesteerd is door overformatie te creëren. Aan inhuur van personeel dat niet in loondienst is, is in 2022 € 18.285 (= 4,9% van de totale bestedingen in 2022) besteed.

Er is geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de ingezette maatregelen, omdat dit lastig meetbaar is. Aandacht voor de individuele leerling is in deze periode extra belangrijk gebleken, vandaar dat bijvoorbeeld uitbreiding zorgstructuur en versterking van mentoraat wel positief wordt beoordeeld. Bij de uitvoering van de plannen is als belangrijkste knelpunt ervaren dat er onvoldoende mensen gevonden konden worden om deze goed uit te voeren.

De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de plannen op 28 juni 2022.