Intro

Met een enkel woord is soms al veel gezegd. Daarom een woord vooraf waarvan de titel heel scherp aangeeft hoe we het jaar 2016 hebben ervaren. Het zoeken van de juiste balans in alle activiteiten in de school en met onze leerlingen. 


Balanceren als het gaat om de financiële middelen, waarbij we dit jaar scherp op moeten letten om niet in onbalans te geraken. Balanceren kan echter ook alleen maar als we er van overtuigd zijn dat er vertrouwen is. Niet het vertrouwen waarbij we vooral iets uitstralen van de eigen kracht maar het vertrouwen dat onze God wijsheid en inzicht geeft om goed onderwijs te verzorgen. Goed onderwijs waarbij we elke dag bij een open Bijbel wijsheid zoeken en waarbij we onze leerlingen uitdagen om de hen geschonken gaven ook echt te ontwikkelen.

Balanceren kan echter alleen als we met elkaar een doel in het oog houden. Dat is op een heldere manier in het nieuwe logo zichtbaar geworden. Een school te zijn waar iedereen zich bij betrokken weet en waar we samen leren.

 

Uitnodiging

De eerste helft van de beleidsperiode Hartelijk Onderwijs zit erop. Er is veel in beweging in ons onderwijs. Dit jaarverslag informeert u als ouder of betrokkene uit bijvoorbeeld zorg, kerk of overheid over ontwikkelingen in 2016. Wat stelden we ons ten doel? Wat hebben we gedaan? En wat was het resultaat? Goed om hier jaarlijks in een verslag op te reflecteren en ook met u vooruit te kijken. De terreinen beleid, onderwijs, bedrijfsvoering en financiën passeren de revue. We hechten veel belang aan transparantie en dialoog. Zie dit jaarverslag als een uitnodiging daartoe. Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen, neem dan contact met ons op (info@calvijncollege.nl). U bent daarnaast van harte welkom op onze ledenvergadering op D.V. dinsdagavond 16 mei 2017. 

 

Leeswijzer

In het eerste hoofdstuk geven we u in vogelvlucht een beeld van de organisatie en het onderwijsaanbod van het Calvijn College, waarna in het tweede hoofdstuk wordt aangegeven waar we voor staan en hoe dat een vertaling kreeg in beleid. In hoofdstuk 3 leest u over onderwijsresultaten en ontwikkelingen die zich voordeden op het gebied van onderwijs en leerlingbegeleiding, ook per locatie. In hoofdstuk 4 treft u afdelingsverslagen aan en krijgt u een beeld van personeelsontwikkelingen, opleidingsschool en onderzoek door docenten. Het laatste hoofdstuk informeert u over de financiële situatie van de school.


Goes, april 2017

A.J. Vogel
voorzitter college van bestuur

Let op!

  • Scroll verder naar onderen voor de buttons van de hoofdstukken van het publieksjaarverslag 2016.
  • Bekijk de compacte versie van dit publieksjaarverslag.
  • De jaarstukken en andere verslagen treft u aan op de website onder Publicaties.
  • Onderstaande pdf geeft de informatie die u op dit online platform aantreft, gebundeld weer.