Intro

Terugblik en nieuwe plannen

Voor u ligt het jaarverslag van het Calvijn College over het kalenderjaar 2022; het jaar waarin de coronapandemie tot een eind kwam. Maar ook een jaar waarin we nog volop te maken hebben gehad met de gevolgen van de pandemie, met name in de vorm van achterstanden. Achterstanden op het gebied van leren, maar vooral achterstanden op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Voor zover we daarvoor de mensen beschikbaar konden krijgen hebben we gebruik gemaakt van de (NPO-)middelen die de overheid ter beschikking heeft gesteld om de achterstanden weg te werken.

In de tweede helft van het kalenderjaar hebben we geconstateerd dat de achterstanden voor het overgrote deel zijn verdwenen, hoewel we tegelijkertijd constateren dat de zorgvraag onder leerlingen toeneemt. We sluiten niet uit dat dit te maken heeft met ontwikkelingen in de thuissituaties van onze leerlingen, en met de impact van de sociale media op de levens van onze leerlingen.

Schoolonderzoek
In de eerste maanden van 2022 hadden we de Inspectie van het Onderwijs te gast voor een regulier schoolonderzoek. Behoudens een paar onderwerpen waarop verbetering nodig is, was de conclusie van de Inspectie dat onze school er goed voor staat en dat onze leerlingen in een veilige schoolomgeving kwalitatief goed onderwijs ontvangen. Daar zijn we blij mee. De nodige verbeteringen hebben we opgenomen in onze activiteitenplanning en zijn deels ook reeds uitgevoerd.

Tegelijkertijd blijven we investeren in een programma dat is gericht op het realiseren en in stand houden van een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen. Zo hebben we in 2022 en in januari 2023 in de breedte van de school trainingen verzorgd voor alle medewerkers in het omgaan en voeren van het gesprek met leerlingen die met belangrijke identiteitsvragen lopen. In het jaar 2023 geven we daar verder vervolg aan.

Schoolplan
In 2022 hebben we ons nieuwe schoolplan vastgesteld, met als titel ‘Leren door onderwijzen'. Het schoolplan is ontstaan als opbrengst van het project Anders Vooruit, waaraan we drie jaar met een evenwichtige vertegenwoordiging van docenten uit de breedte van de school hebben gewerkt. De kern van het plan wordt gevormd door streefbeelden die we per opleidingsvorm hebben vastgesteld. Voor de komende jaren vormen deze streefbeelden de stippen op de horizon. Bij de inzet van onze mensen en middelen richten we ons op de realisatie van de streefbeelden. Tegelijkertijd vormt het schoolplan ook een toetsingskader bij eventuele inzet van incidentele middelen die door de overheid door middel van subsidies ter beschikking worden gesteld.

Inzet van digitale middelen bij ons onderwijs is een onderwerp wat in ons schoolplan een plek heeft gekregen. In 2022 hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van het beschikbaar stellen van een laptop voor iedere leering. Dat onderzoek heeft er toe geleid dat we het besluit hebben genomen om het bestaande beleid voort te zetten (gebruik van laptopkarren) en (nog) niet over te gaan tot het beschikbaar stellen van een laptop aan iedere leerling. Dit besluit zal periodiek worden geëvalueerd waarbij de beschikbaarheid van de juiste niet-digitale lesmethoden een belangrijke factor zal blijven spelen, omdat onze grondhouding is dat we het gebruik van beeldschermen in ons onderwijs niet willen promoten.  

Huisvesting
Op het gebied van huisvesting hebben we ook in 2022 verder gewerkt aan ons strategisch huisvestingsplan, waarbij streven naar het verminderen van het aantal locaties van 7 naar 4. Inmiddels zijn we zover dat ten aanzien van onze locatie in Tholen de gemeente Tholen en het Calvijn College samen hebben geconcludeerd dat nieuwbouw van de locatie de meest voor de hand liggende optie lijkt te zijn. Geanticipeerd wordt op het in gebruik nemen van een nieuw gebouw ergens in de periode 2026 – 2027. Daarnaast hebben we in 2022 samen met de andere VO-scholen in de gemeente Goes en met de gemeente Goes een Integraal Huisvestingsplan  (IHP) ontwikkeld voor de komende jaren. Dat plan zal naar verwachting in de eerste helft van 2023 door de gemeenteraad worden vastgesteld. Voor het Calvijn College wordt in het plan een nieuwbouwlocatie voorzien op het Stationspark, ter vervanging van de locaties Klein Frankrijk, Noordhoeklaan en Krabbendijke Kerkpolder. Het is nog onduidelijk binnen welke termijn realisatie van dit plan kan plaatsvinden.

Perspectief
Ook in 2022 werd op onze school het zaad van het Woord van God gestrooid. Tijdens de dagopeningen maar ook tijdens de lessen; op die momenten dat er even gelegenheid ontstond om hogerop te zien en gebeurtenissen of omstandigheden te plaatsen in het grotere perspectief: de komst van Gods Koninkrijk en de Heere Jezus als de Koning van dat koninkrijk. Het is onze roeping om het zaad te strooien, om te begieten en te bemesten; maar het is de HEERE die instaat voor de groei en voor de vruchten. Vanuit dat perspectief mogen wij ons werk verwachtingsvol voortzetten.

8.

Uw goedheid kroont de jaargetijen;
Waar Gij Uw voetstap zet,
Daar doet Gij 't al ten zegen dijen,
Daar druipt het al van vet.
Het woeste veld vangt zelfs die droppen,
Zijn weide blijft niet droog;
De heuvels steken blijde toppen
Met lachend groen omhoog.

9.

De velden zijn bedekt met kudden;
De dalen zijn bekleed
Met halmen, die van zwaarte schudden,
En lonen 's landmans zweet.
Zij juichen, elk op zijne wijze;
Uw eer klimt uit het stof;
Zij zingen, Uwen naam ten prijze,
Uw goedheid en Uw lof.

6.

Gij geeft, dat d' uitgang van den morgen
En van den avond juicht,
En dat men U voor al Uw zorgen
Ootmoedig dank betuigt.
Het land bezoekt Gij met Uw zegen,
En, door U droog gemaakt,
Verrijkt Gij 't grootlijks weer met regen,
Die tot den wortel raakt.

7.

De Godsrivier doet G' overvloeien,
En op 't bereide land,
Het nuttig koren welig groeien;
Uw Goddelijke hand
Maakt d' opgeploegde voren dronken,
Tot uit de weke kluit,
Waar 't dropp'lend nat is ingezonken,
Gezegend voedsel spruit.

 

(Psalm 65, berijmd)

 

Goes, februari 2023

J. (Jan) Bakker
Voorzitter college van bestuur

 

Leeswijzer

In het eerste hoofdstuk geven we u in vogelvlucht een beeld van de organisatie en het onderwijsaanbod van het Calvijn College, waarna in het tweede hoofdstuk wordt aangegeven waar we voor gaan en hoe dat een vertaling kreeg in beleid. In hoofdstuk 3 leest u over resultaten en ontwikkelingen die zich voordeden op het gebied van onderwijs en leerlingondersteuning. In hoofdstuk 4 treft u afdelingsverslagen aan en krijgt u een beeld van personeelsontwikkelingen, opleidingsschool en onderzoek. Het verslag sluit in hoofdstuk 5 af met een compacte weergave van de financiële situatie van de school. Een uitgebreide weergave daarvan vindt u in de jaarrekening 2022.