4. Bedrijfsvoering

4.3.2 Ons personeel in cijfers

Ten aanzien van de personele bezetting benoemen we hier enkele punten. Voor meer informatie kunt u het sociaal jaarverslag opvragen.

Per 31 december 2022 had het Calvijn College 412 medewerkers in dienst. Het aantal personeelsleden is daarmee met veertien personen toegenomen ten opzichte van 2021. De omvang van het personeelsbestand uitgedrukt in fte’s is 315,5. Dit is 15,5 fte meer dan in 2021.

De verhouding man/vrouw op het totaal van de organisatieomvang is 45% vrouwen ten opzichte van 55% mannen (percentages op basis van aantallen personen). De school heeft ook een evenwichtige leeftijdsopbouw.

Het Calvijn College heeft evenals in voorgaande jaren een lager ziekteverzuimpercentage dan het gemiddelde van het landelijke voortgezet onderwijs. Er was in 2022 sprake van een iets hoger verzuimpercentage ten opzichte van de voorgaande jaren.

In 2022 waren er 69 vacatures, te weten 35 OP-vacatures en 34 OOP-vacatures.

De verdeling in fte’s over functieschalen is de laatste drie jaren vrijwel onveranderd.

In het afgelopen jaar is één werknemer in dienst geweest uit de doelgroep banenafspraak. Er worden wel een aantal diensten ingehuurd van een sociale werkplaats die ingevuld worden door mensen die in deze doelgroep vallen. Verder wordt een plan ontwikkeld om hier verder invulling aan te geven.

Eigen risicodrager

Het Calvijn College is eigenrisicodrager voor de kosten die gepaard gaan met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Ziektewet (ZW). Ook is zij voor 25% drager van de WW-kosten. In 2022 was er geen nieuwe instroom in de WGA. Er is niemand in de ZW ingestroomd.

Per einde kalenderjaar (2022) bedraagt de WW-verplichting nog €8.562 ten opzichte van €27.223 per begin van het jaar. De WGA-verplichting (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten) is per einde kalenderjaar €174.616 ten opzichte van €286.811 per begin van het jaar.

Er wordt actief beleid gevoerd om risico’s op ziekteverzuim in een vroeg stadium te onderkennen en hierop actie te ondernemen, om zodoende invulling te geven aan goed werkgeverschap.

Professionalisering personeel

Het Calvijn College biedt mogelijkheden tot professionalisering op individueel, team-, sectie-, sector- en locatieniveau. Bij de start van het schooljaar 2022-2023 volgden 51 personen een studie, waarvan 32 studerenden voor een eerste bevoegdheid en met een eerste dienstbetrekking. Aan het Zeeuwsbrede scholingsaanbod vanuit ZeeProf hebben 76 personeelsleden deelgenomen.