5. Financiën

5.7 Risicoanalyse

In 2022 zijn we aan de slag gegaan met de opdracht die door de inspectie is gegeven, om de risico-inventarisatie beter op te pakken. De inspectie gaf aan dat de risico’s meer systematisch moeten worden beschreven en dat de risico-inventarisatie beter moet worden verankerd binnen de organisatie.

We hebben daarvoor een extern bureau in de arm genomen. In een tweetal sessies met (een deel van) het managementteam en met de stafhoofden is aandacht besteed aan het ‘hoe’ en ‘waarom’ van het inventariseren van risico’s. Onder andere de volgende risico’s zijn daarin benoemd:

  • Lerarentekort, en hierdoor het niet kunnen volgen van de lessentabel
  • Onvoorspelbare financiering, wat als gevolg heeft dat er onvoldoende gestuurd kan worden op structurele geldstromen
  • Continuïteit van het management door mogelijk onvoldoende interne doorgroei
  • Politieke besluitvorming ten aanzien van de grondwettelijke onderwijsvrijheid (art. 23 van de Grondwet), waardoor de bestaansgrond van onze school ter discussie komt te staan
  • Onvoldoende veilige informatievoorziening (hacking, datalekken). Voor de gevolgen hiervan is een cyberverzekering afgesloten
  • Spreiding locaties in combinatie met afhankelijkheid van openbaar vervoer. Dat bepaalt voor sommige ouders de schoolkeuze, en het heeft gevolg voor de organisatie van het onderwijs

Op dit moment wordt gewerkt aan de implementatie van de door dit bureau ontwikkelde software, waarin financiële doorvertaling kan aangegeven worden en waarin scenario’s doorgerekend worden om te komen tot een oordeel over het weerstandsvermogen.

Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat we de genoemde risico’s niet kunnen dragen.