6. Bijlagen

6.2 Verklarende woorden- en begrippenlijst

bhv = bedrijfshulpverlening
bovenbouw = leerlingen in klas 3 en hoger
cvb = college van bestuur
hbo = hoger beroepsonderwijs
lob = loopbaanoriëntatie en –begeleiding
mbo = middelbaar beroepsonderwijs
mr = medezeggenschapsraad
oar = ouderadviesraad
onderbouw = leerlingen in klas 1 en 2
OOP = onderwijsondersteunend personeel
OP = onderwijsgevend personeel
PO= primair onderwijs
rvt = raad van toezicht
stream = niveau in de onderbouw, er zijn vier verschillende streams
teamleider = persoon die verantwoordelijk is voor een bepaald deel van het onderwijs binnen een locatie, valt rechtstreeks onder de locatiedirecteur
VO = voortgezet onderwijs
VVOGGZ 
= Vereniging tot het verstrekken van voortgezet onderwijs op gereformeerde grondslag in de provincie Zeeland
ZAOS = Zeeuwse Academische Opleidingsschool