2. Beleid

2.1 Strategie

De kern van de strategie en het beleid van onze school hebben we vastgelegd in een beperkt aantal documenten:

  • ‘Ons verhaal’;
  • Streefbeelden per opleiding (pro | vmbo b/k | vmbo gt | havo | vwo);
  • Schoolplan ‘Leren door onderwijzen’.


Monitoren

Om de uitvoering van onze strategie en ons beleid te volgen ontwikkelen we monitoren die we in de loop van 2023 gereed willen hebben. Als deze monitoren gereed zijn, is er tevens invulling gegeven aan één van de verbeterpunten uit het rapport van de Inspectie van het Onderwijs, volgend op het onderzoek begin 2022.


Ambities

Bij de uitvoering van onze strategie streven we naar het realiseren van focus op de ambities zoals we die in het schoolplan hebben gedefinieerd. Dat impliceert:

  • Het richten van de beschikbare mensen en middelen op de realisatie van de ambities;
  • Het maken van keuzes bij beoordeling van nieuwe initiatieven die lopende de schoolplanperiode voorbij komen;
  • Kritisch beoordelen van subsidie-initiatieven die door de overheid aan ons worden voorgesteld.


Docententekort

Onze school kampt al geruime tijd met een docententekort. Daarom is een belangrijk aandachtspunt het werven, opleiden en begeleiden van docenten. Zolang er tekorten bestaan zullen we genoodzaakt zijn om zorgvuldige afwegingen te maken ten aanzien van de inzet van onze mensen.


Investeren in relaties

We vinden het belangrijk om als school goede relaties te onderhouden met onze belangrijke stakeholders. Daarom investeren we daar actief in. Met ouders, kerken, collega-scholen, bedrijven, gemeentes, etc. Wij staan per definitie positief ten opzichte van samenwerkingsprojecten of -verbanden, mits ze een doel dienen wat we ondersteunen en mits dat doel realiseerbaar is (zie ook 2.3). Dat kan zelfs betekenen dat we samenwerken zonder dat we zelf voordeel kunnen behalen terwijl dat voor onze samenwerkingspartners wel het geval is. In de praktijk ervaren we dat, als de verhoudingen goed zijn, er wisselwerking ontstaat: datgene wat je geeft, krijg je op een ander moment en in een andere vorm weer terug; hetzij materieel of immaterieel. Ook dat hebben we in 2022 opnieuw ervaren.