2. Beleid

2.4 Uitgelicht - identiteit

Bijbel en actualiteit

Reformatorisch basisonderwijs Zeeland en Calvijn College trekken ook in 2022 samen op om Bijbellezen te stimuleren.

Waarom?
Bijbellezen brengt ons bij het wezen van ons bestaan en doel van ons leven en hiernamaals. Het doet de actualiteit en de tijd verstaan en geeft richting bij het maken van keuzes. Het vormen van onze leerlingen tot christelijke burgers in gezin, kerk en maatschappij, is een kerntaak van het reformatorisch onderwijs.

Hoe?
Technisch en begrijpend lezen van de Bijbel doet leerlingen van groep 7/8 én leerlingen van het Calvijn College de tijd verstaan. Betrokken leerkrachten/docenten maken gebruik van informatie van het Reformatorisch Dagblad via bmuonline.nl. Daarbij worden de Bijbel met uitleg, de kanttekeningen, de psalmen (met ondersteuning), toelichting en andere informatiebronnen aangereikt.

Wat?
Basisonderwijs: in het middagprogramma wordt gericht uit de Bijbel gelezen en gebruikgemaakt van BMU-site. Calvijn College: bij de dagopening en tijdens lessen wordt gebruikgemaakt van de BMU-site.   

Concrete invulling?
Onder meer de volgende thema’s kwamen aan bod: ranglijst christenvervolging, bereidheid om te getuigen, hoe gebruik jij sociale media, drank maakt meer kapot dan je lief is, beschermd gebied (biodiversiteit), naar Gods huis, antisemitisme, een arme man in een kleine stad, verootmoedigen door honger.

In de klas wordt een Bijbelgedeelte gelezen, worden enkele gespreksvragen aangereikt ten behoeve van het gesprek met leerlingen en kan een psalm worden gezongen.

Het gebruikte concept is inmiddels verankerd in een convenant dat gesloten is met het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en Erdee Media Groep. Er is een landelijke uitrol bezig.

Bijbel en smartphone

Ook loopt er sinds 2021 een project Bijbel en smartphone. Het streven van dit project voor het basisonderwijs is nadrukkelijk: uitstel van aanschaf van dit apparaat. In het voortgezet onderwijs beogen we verantwoord gebruik van de smartphone. De groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs nemen deel aan dit project. Uiteraard motiveren we dit alles vanuit de Bijbelse grondslag.

In 2022 hebben we te maken gehad met een achterstand vanwege corona. Medio dat jaar is er een succesvolle herstart geweest die heeft geresulteerd in het interessante concept dat bovenbouwleerlingen van het Calvijn College in 2023 medialessen gaan verzorgen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Daarin staat o.a. centraal: WhatsApp, TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat. Een flink aantal basisscholen heeft zich ingeschreven voor deze lessen.