5. Financiën

5.1 Financiële positie

Op onze website kunt u de jaarstukken vinden met daarin opgenomen het integrale financiële jaarverslag (met jaarrekening en goedkeurende accountantsverklaring) en het verslag van de raad van toezicht.

Hierbij presenteren wij de balans per 31-12-2022, de staat van baten en lasten en de kengetallen over 2022. Per onderdeel geven we een korte toelichting met de belangrijkste aandachtspunten. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar de jaarrekening die ook in deze jaarstukken is opgenomen.

Balans per 31 december 2022

       

na resultaatverwerking

31-12-2022

31-12-2021

Activa

       

Vaste activa

 

12.258.578

 

12.924.326

Voorraden en vorderingen

 

775.204

 

764.343

Liquide middelen

 

16.499.702

 

11.903.442

Totaal activa

 

29.533.484

 

25.592.111

 

Passiva

       

Eigen vermogen

       
 

- Bestemmingsreserve publiek

   

 18.157.964

 

 14.417.744

 

- Bestemmingsreserve privaat

 

-101.562

 

-111.146 

 

- Bestemmingsfonds publiek

 

529.987

 

0

Subtotaal eigen vermogen

 

18.586.389

 

14.306.598

           

Voorzieningen

       
 

- Personele voorzieningen

 

1.276.045

 

1.423.189

Schulden op lange termijn

 

5.335.000

 

5.565.000

Schulden op korte termijn

 

4.316.050

 

4.297.324

Totaal passiva

 

29.533.484

 

25.592.111

 

 

Staat van baten en lasten over 2022

     
 

2022

Begroting 2022

2021

Baten

     

Rijksbijdragen

34.681.166

32.573.300

33.072.902

Overige overheidsbijdragen

917.675

874.000

894.792

Overige baten

971.818

844.362

1.223.056

Totaal baten

36.570.659

34.291.662

35.190.750

       

Lasten

     

Personele lasten

25.733.434

25.963.200

24.307.972

Afschrijvingen

1.707.180

1.717.284

1.666.052

Huisvestingslasten

1.144.401

1.277.866

1.066.461

Overige materiële lasten

3.578.050

3.502.109

3.397.136

Totaal lasten

32.163.065

32.460.459

30.437.621

       

Saldo baten en lasten

4.407.593

1.831.203

4.753.128

Financiële baten en lasten

-127.802

-114.380

-136.914

Netto resultaat

4.279.791

1.716.823

4.616.215

 

Opvallend is vooral de stijging van de liquide middelen en het eigen vermogen. Als gevolg van hogere opbrengsten en relatief lage personeelskosten door het onvoldoende kunnen invullen van vacatures, is het eigen vermogen aanzienlijk gestegen.

Dat is, in combinatie met een gematigd investeringsniveau, ook de oorzaak van de toename van de liquide middelen.

Onder het eigen vermogen is een bestemmingsfonds opgenomen voor de exploitatie van de gebouwen Krabbendijke Appelstraat en Krabbendijke Kerkpolder, conform afspraken met de gemeente Reimerswaal.

De rijksbijdragen zijn hoger door onder meer de extra ontvangen werkdrukmiddelen. Ten opzichte van vorig jaar zijn ook de personele lasten gestegen vanwege een significante CAO-verhoging.

De afwijkingen ten opzichte van de begroting kunnen worden samengevat in de volgende punten:

  • Extra werkdrukmiddelen: € 1,6 mln.
  • Hogere rijksbijdragen en bekostiging vanuit samenwerkingsverband RefSVO voor passend onderwijs: € 700.000
  • Lagere dotatie personele voorzieningen door meevallers in de voorziening langdurig zieken: € 120.000
  • Lagere huisvestingslasten door minder onderhoudslasten: € 133.000
  • Hogere kosten leermiddelen door verschuiving van huurboeken naar methodes met een digitale component: € 95.000

 

Kengetallen

Hieronder worden de belangrijkste kengetallen weergegeven, met de uitleg waar dat kengetal voor staat. In de laatste kolom staat de signaleringswaarde. Te zien is dat we bij alle kengetallen aan de ‘goede kant’ zitten. Dat geeft enerzijds comfort, anderzijds is het vooral van belang om naar de structurele inkomsten en uitgaven te kijken. Zoals hieronder wordt toegelicht, is het nog steeds nodig om daarin stappen te zetten.

 

  2022 2021 Signalering

Solvabiliteit

Kunnen we aan onze financiële verplichtingen voldoen?

67% 61% Hoger dan 30% is positief

Current ratio

Kunnen we snel onze kortlopende schulden voldoen?

4,00 2,95 Hoger dan 0,75 is positief

Rentabiliteit

Evenwicht tussen baten en lasten

11,7% 13,1% Rentabiliteit moet meer dan 0% zijn
Personeelslast in verhouding tot totale baten 70,4% 69,1% Als dit meer dan 90% is, is dat te hoog

Weerstandsvermogen

Kunnen we financiële risico's verdragen?

50,8% 40,6% Lager dan 10% zou zorgelijk zijn

Huisvestingsratio

Welk deel van onze kosten betreffen huisvesting?

6,03% 5,95% Als dit meer dan 10% is, is dat hoog

 

De signaleringswaarde voor mogelijk bovenmatig eigen vermogen komt uit op 1,30. Dat betekent dat het feitelijk eigen vermogen ruim boven het normatieve eigen vermogen ligt.

Aan de hand van deze waarde kan bepaald worden of een school teveel publiek vermogen aanhoudt. Publiek geld dient aan het onderwijs besteed te worden en niet te worden opgepot.

Per ultimo 2022 zouden we volgens deze waarde € 14.399.000 aan publiek vermogen mogen hebben, terwijl dat in onze situatie € 18.688.000 is. Door de extra bekostiging vanuit o.a. NPO en werkdrukmiddelen en het personeelstekort is het niet eenvoudig om door middel van een negatieve exploitatie dit vermogen te verminderen. In de komende jaren zal hiervoor een plan moeten worden ontwikkeld.